Վստահություն

 Վարկատեսակից կարող են օգտվել այն պարտաճանաչ հաճախորդները, ովքեր կազմակերպությունում ունեն առնվազն 12 ամիս սպասարկած գործող պարտավորություն/ներ/, որոնք մինչ ֆինանսավորման հայտի դիտարկման պահը չեն դասակարգվել և դիտարկմանը նախորդող 12, 18 և/կամ 24 ամիսների ընթացքում սպասարկվել են պարտաճանաչ՝առանց էական ուշացումների:  Վարկատեսակով ֆինանսավորման պայմանները տարբեր են՝ կախված  հաճախորդի գործող պատավորության պարտաճանաչ վճարումների դիտարկման ժամանակահատվածից և վճարումների պարտաճանաչության բնութագրից:

 

 

 

 

Վստահություն 12

 

Վստահություն 18

 

Վստահություն 24

 

Գործող վարկի սպասարկման դիտարկվող ժամանակահատված

12 ամիս

 

18 ամիս

 

24 ամիս

 

 

   

Դիտարկվող ժամանակահատվածում վարկի սպասարկման գծով ժամկետանց օրերի հանրագումար

15

10

5

0

15

10

5

0

 

15

10

5

0

 
   

Վարկի առավելագույն գումար, որը չի կարող գերազանցել գործող դիտարկվող պարտավորության պայմանագրի գումարի 30%-ը  (ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար)

500,000

500,000

600,000

700,000

 

500,000

600,000

700,000

800,000

 

600,000

700,000

800,000

1,000,000

 
 
 

Վարկի առավելագույն ժամկետ (ամիս)

24

24

30

36

24

24

30

36

24

24

30

36

 
 
 

Վարկի նվազագույն ժամկետ  (ամիս)

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

 

Տարեկան տոկոսադրույք /ՀՀ դրամ/

22%

21%

20%

19%

21.5%

20.5%

19.5%

18.5%

21%

20%

19%

18%

 

Տարեկան տոկոսադրույք /ԱՄՆ դոլար/

18%

17.5%

17%

16.5%

17.5%

17.%

16.5%

16%

17%

16.5%

16%

15.5%

 

Վարկի տրամադրման միջնորդավճար (ՀՀ դրամ)

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

 
 

Վարկի տրամադրման  միջնորդավճար (ԱՄՆ Դոլար)

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

 
 

Մարման կարգ

Անուիտետային

 

Արտոնյալ ժամանակահատված

Չի նախատեսվում

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք (ՀՀ դրամ)

29.9 -35.1%

28.6  -33.7%

26.3-32.4%

24.4  -31.1%

 

29.3 -34.4%

27.9 -33.1%

25.7 -31.7%

23.8 -30.4%

 

28.6-33.7%

27.3 -32.4%

25.1 - 31.1%

23.2 - 29.8%

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք  (ԱՄՆ Դոլար)

23.4 -27.1%

22.8-26.5%

21.5 -25.8%

20.4 -25.2%

22.8-26.5%

22.2 -25.8%

20.9-25.2%

19.8 -24.6%

22.2 -25.8%

21.6 -25.2%

20.3-24.6%

19.2 -  23.9%

 

Վաղաժամկետ մարման տույժ

Չի կրառվում

 
 

Ապահովություն

1 երաշխավոր

 

Նպատակ

Հաճախորդի ընթացիկ գործունեության ֆինանսավորում, շրջանառու միջոցների համալրում և կապիտալ ներդրումներ

 

Հաճախորդից պահանջվող փաստաթղթեր

  • Անձնագիր
  • ՀԾՀ /սոցիալական քարտ/
  • Սեփականության վկայականներ
  • Տեղեկանք գյուղապետարանից

 

 

Սահմանափակումներ

Մեկ հաճախորդը միարժամանակ չի կարող ունենալ գործող 1-ից ավել Վստահություն վարկատեսակ:

 

Հաճախորդի դիտարկվող գործող պարտավորությունը չի կարող երբևէ դասակրգված լինել:

 

 Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ- Վստահություն

 

Թարմացվել է՝08/08/2018 11:34:16