Գյուղատնտեսական/գյուղական վարկեր

Գյուղատնտեսական/գյուղական վարկեր

Տարեկան  տոկոսադրույքը 18-20%
Փաստացի տոկոսադրույք 21.5-24.8%
Վարկի ժամկետը մինչև 60 ամիս
Վարկի  գումարը մինչև 20 000 ԱՄՆ դոլլար
Տրամադրման կարգը կանխիկ/անկանխիկ
Մարումների հաճախականություն անուիտետային, արտոնյալ ժամկետով
Վարկ/գրավ հարաբերակցություն մինչև 70%
Վարկի ապահովվածությունը
 • մինչև 2 000 ԱՄՆ դոլլարի դեպքում՝ 2 երաշխավոր/առնվազն մեկը անշարժ գույքի սեփականատեր, գրավի առկայության դեպքում՝ 1 երաշխավոր
 • 2 001-4 000 ԱՄՆ դոլլարի դեպքում՝ 3 երաշխավոր, գրավի առկայության դեպքում՝ 2 երաշխավոր
 • 4 001-20 000 ԱՄՆ դոլլարի դեպքում՝ անշարժ և/կամ շարժական գույք և 2 երաշխավոր
Վարկառու ֆիզիկական և իրավաբանական անձ
Վարկի նպատակը

Ցանկացած գյուղատնտեսական գործունեւոթյուն այդ թվում՝

 • հողագործություն,
 • այգեգործություն,
 • անասնապահություն և այլն
Տույժեր տուգանքներ

ժամկետանց գումարի տույժ օրական 0.3%, ժամկետանց տոկոսի տույժ օրական ՝0.5%

Վակի վաղաժամկետ մարման տույժ

մինչև 10 000 ԱՄՆ դոլլարի դեպքում՝ 0%, 10 001- 20 000 ԱՄՆ դոլլարի դեպքում՝ 1 ամսվա տոկոսագումար

Վարկի սպասարկման միջնորդավճար (միանվագ)

վարկի գումարի 1.5%

Կանխիկացման վճար

վարկի գումարի 0.5%

Վարկի ձևակերպումը

անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 7 աշխ. օրվա ընթացքում

Վճարունակության գնահատում
 • դրական վարկային պատմություն,
 • դրամական հոսքերի վերլուծություն,
 • եկամուտների և ծախսերի վերլուծություն,
 • հաշվեկշռի կազմում /ըստ անհրաժեշտության/
 • այցելություն բնակության վայր/տնտեսություն
Պահանջվող փաստաթղթեր
 • դիմողի (կնոջ կամ ամուսնու) անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • ամուսնության վկայական (եթե դիմորդն ամուսնացած է),
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ երաշխավոր անձանց համար,
 • տան իրավունքի սեփականության վկայական կամ այլ հողատարածքի սեփականության վկայական,
 • տեղեկանք գյուղապետարանից

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ- Գյուղատնտեսական/գյուղական վարկ

Թարմացվել է՝10/04/2017 17:27:09