Բիզնես վարկեր

   Բիզնես վարկ 

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար

Տրամադրման կարգը

Կանխիկ կամ անկանխիկ

Տարեկան տոկոսադրույքը

17% սկսած 15%-ից

Տրամադրման ժամկետը

Մինչև 36 ամիս Մինչև 60 ամիս

Գրավի առարկան

անշարժ և/կամ շարժական գույք,երաշխավորություն, Ֆինանսական հոսք

Վարկ / Գրավի արժեք հարաբերակցությունը

Անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում գնահատված արժեքի 60%,
տրանսպորտային միջոցի գրավադրման դեպքում՝ գնահատված արժեքի 50%*,

շրջանառու միջոցների գրավադրման դեպքում՝ գնահատված արժեքի 40%
Ֆին հոսք՝ զուտ կրեդիտարական շարժի 25-30%

Տոկոսագումարների վճարումը

ամենամսյա

Վարկի գումարի մարումները

Պայմանագրային

Հայտի ուսումնասիրության վճար

15 000 ՀՀ դրամ

Վարկի սպասարկման վճար

0.19% վարկի սկզբնական գումարի նկատմամբ (ամսական) 20 000 000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ՝ վարկի գումարի 0.5%, նվազագույնը՝ 50 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 100 000 ՀՀ դրամ, 20 000 001 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ՝ վարկի գումարի 03%, նվազագույնը 100 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 500 000 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման միանվագ վճար

1% , նվազագույնը՝ 50.000 ՀՀ դրամ Չի սահմանվում

Կանխիկացման փոխանցման վճար

0.5%  
Վարկի ձևակերպումը անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից առավելագույնը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

* Համագործակցության շրջանակներում առաջնային շուկայից ձեռք բերվող տրանսպորտային միջոցների գրավադրման դեպքոմ վարկ/ գրավ հարաբերակցությունը կազմում է 85 տոկոս

Թարմացվել է՝26/01/2018 12:52:03