Ավտոմեքենայի գրավադմամբ վարկ

  Ավտոմեքենայի գրավադրման դեպքում մեքենան մնում է Ձեզ մոտ

   մինչև 10 տարի ժամկետով

  լիկվիդային գնի մինչև 100%

 


  «Շարժական գույք - եկամուտներ» վարկատեսակ
Վարկի արժույթը ՀՀ դրամ
Տրամադրման կարգը Կանխիկ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը 24%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 59.93-61.04%
Վարկի գումարը 500 000- 25 000 000 ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետը մինչև 120 ամիս
Վարկի ապահովածությունը տրանսպորտային միջոց, որի մաշվածությունը չի գերազանցում 18 տարին, բացառությամբ ռուսական արտադրության ավտոմեքենաների, որոնց մաշվածությունը չպետք է գերազանցի 5 տարին
Վարկ / Գրավ հարաբերակցությունը շուկայական գնի մինչև 80% (լիկվիդային գնի 100%)
Տոկոսի վճարում** ամենամսյա 
Վարկի մարում ամենամսյա
Հայտի ուսումնասիրության վճար Չի կիրառվում
Վարկի տրամադրման վճար (միանվագ)
  • մինչև 10 000 000 ՀՀ դրամ վարկերի դեպքում՝ վարկի գումարի 1.7% չափով
  • 10 000 000 ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի դեպքում՝ չի կիրառվում
Վարկի ամսական սպասարկման վճար 1.9% մնացորդի նկատմամբ
 Կանխիկացման վճար  0.3%
 Գրավի գնահատման վճար  7 000 ՀՀ դրամ
Գրավի ապահովագրության վճար
  • մինչև 10 000 000 ՀՀ դրամ վարկերի դեպքում՝ չի կիրառվում
  • 10 000 000 ՀՀ դրամից ավել վարկերի դեպքում՝ վարկի գումարի 2.5% չափով
Տույժեր, տուգանքներ Ժամկետանց գումարի տույժ՝ օրական 0,05%, ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ օրական 0,08%
Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
  • անձնագիր
  • սոցիալական քարտ
  • մեքենայի սեփականության վկայական
Վարկի տրամադրման (կամ մերժման) որոշման կայացում անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից անմիջապես հետո
Վարկի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում, հնարավոր է նույն օրը
Լրացուցիչ պայմաններ
  • ավտոմեքենայի գրավադրում՝ մինչև 15 տարվա մաշվածության մեքենաներ
  • պարտադիր ԿԱՍԿՈ ապահովագրություն (վերաբերում է 10 000 000 ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերին)

* - ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ,ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ձԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ և ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԷՋՈՒՄ
** - Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա և կիրառվում են վարկի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ (այսինքն յուրաքանչյուր օրվա տոկոսագումարը հաշվարկվում է տվյալ օրվա դրությամբ վարկի մայր գումարի մնացորդի նկատմամբ):

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ- Շարժական +/- եկամուտներ մինչև 10 000 000 ՀՀ դրամ

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ

Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

Վարկի ձևակերպման վայրը՝ կազմակերպության գրասենյակ:

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am

 

 

Թարմացվել է՝04/02/2019 14:56:55