Էներգաարդյունավետ համակարգերի ձեռք բերում («Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի» ծրագիր»)

Վարկառու/ համավարկառու ՀՀ քաղաքացի
Վարկի գումարը 200.000-1.250.000 ՀՀ դրամ
Վարկավորման տարածաշրջանը ք. Երևան և հարակից մարզեր

Վարկի տրամադրման արժույթը
ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետը մինչև 48 ամիս
Մարումները ամենամսյա հավասարաչափ
Տարեկան տոկոսադրույքը 11%
Տոկոսադրույքի սահմանումն առաջին 1 տարվա համար հաստատուն
Տրամադրման եղանակը միանվագ
Միանվագ տրամադրման վճար 0%
Կնքվող պայմանագրեր վարկային և կոշտ գրավի պայմանագրեր
Գրավ ձեռք բերվող սարքավորումը և/կամ անձնական երաշխավորություն
Վարկի սպասարկման միջնորդավճար 0.4% վարկի մնացորդի նկատմամբ, ամսական

Վարկի ժամկետանց մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տուգանք՝ չվճարված յուրաքանչյուր օրվա համար

 օրական 0.05%

Վարկի ժամկետանց մայր գումարի մասով հաշվարկվող օրական տուգանք

 Պայմանագրի կնքման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային տարեկան դրույքի կրկնապատիկի չափով

Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով՝ չվճարված յուրաքանչյուր օրվա համար տույժ

  օրական 0.08%
Վարկի հաստատում  1 օրվա ընթացքում
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր Դիմում-հայտ վարկ ստանալու վերաբերյալ
անձնագիրը /փոխարինող փաստաթուղթ/ և սոցիալական քարտն իր պատճեով

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ www.fininfo.am

Թարմացվել է՝23/08/2018 16:09:10