Էքսպրես վարկեր

  «Միկրո» վարկեր "Էքսպրես" վարկեր "Էքսպրես+" վարկեր

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ  ԱՄՆ դոլար ՀՀ դրամ  ԱՄՆ դոլար ՀՀ դրամ   ԱՄՆ դոլար

Տրամադրման կարգը

Կանխիկ կամ անկանխիկ Կանխիկ կամ անկանխիկ Կանխիկ կամ անկանխիկ

Տարեկան տոկոսադրույքը

20% 14-16% 20% 12-15.5% 17%  10– 12%

Տրամադրման ժամկետը

մինչև 36 ամիս մինչև 60 ամիս

մինչև 36 ամիս

մինչև 60 ամիս 

Վարկի գումարը

250.000- 2.500.000 ՀՀ դրամ մինչև  5 000 ԱՄՆ դոլար 250.000- 5.000.000 ՀՀ դրամ մինչև 10 000 ԱՄՆ դոլար 250.000-10.000.000  ՀՀ դրամ մինչև 20 000 ԱՄՆ դոլար

Վարկի ապահովածությունը

առնվազն 1 անձի երաշխավորություն* նվազագույնը 2 անձի երաշխավորություն, որպես լրացուցիչ ապահովում կարող է դիտարկվել նաև շարժական գույք, շրջանառու միջոցներ, ոսկյա իրեր** անշարժ և/կամ շարժական գույք

Վարկ / Գրավի արժեք հարաբերակցությունը

Չի սահմանվում  Չի սահմանվում
  • Անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում գնահատված արժեքի 70-80%,
  • տրանսպորտային միջոցի գրավադրման դեպքում՝ գնահատված արժեքի 60-70%,
  • շրջանառու միջոցների գրավադրման դեպքում՝ գնահատված արժեքի 50-80% 

Վարկի և տոկոսի վճարում

հավասարաչափ (անուիտետային)

հավասարաչափ (անուիտետային)

հավասարաչափ (անուիտետային)

Հայտի ուսումնասիրության վճար

5 000 ՀՀ դրամ 5 000 ՀՀ դրամ 8 000 ՀՀ դրամ

Վարկի սպասարկման վճար (ամսական)

0.45% սկզբնական գումարի նկատմամբ 0.5% նվազող մնացորդի նկատմամբ  0.35% սկզբնական գումարի նկատմամբ 0.5% նվազող մնացորդի նկատմամբ 0.27% սկզբնական գումարի նկատմամբ  0.5% նվազող մնացորդի նկատմամբ

Բիզնեսի փաստացի գործունեության ժամկետը

նվազագույնը 3 ամիս

Վարկի ձևակերպումը

անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում  անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Վարկի տրամադրման վճար (միանվագ)

 4%` նվազագույնը 50.000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի 3%-ի չափով, նվազագույնը 30 000 ՀՀ դրամ  3.75 % ՝ նվազագույն 50.000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի 2.5%, նվազագույնը 30 000 ՀՀ դրամ 2.5 % ՝ նվազագույն 50.000 ՀՀ դրամ  վարկի գումարի 1.5%, նվազագույնը 50 000 ՀՀ դրամ

Այլ պայմաններ

  Մինչև 3000 ԱՄՆ դոլարի դեպքում վարկը տրամադրվում է նաև վարկային պատմություն չունեցող հաճախորդներին     

 

*Երաշխավորի ամսական եկամտի գումարի մեծությունը 45%-ը պետք է գերազանցի երաշխավորվող վարկի ամսական պարտավորության (մարման) մեծությունը:
**Երաշխավորի ամսական եկամտի գումարի մեծությունը 70%-ը պետք է գերազանցի երաշխավորվող վարկի ամսական պարտավորության (մարման) մեծությունը:
   Որպես վարկի ապահովման լրացուցիչ միջո կարող է դիտարկվել շարժական գույք, հիմնական և շրջանառու միջոցներ և ոսկյա իրեր: Այն դեպքում, երբ սահմանված գույքերի (բացառությամբ շրջանառու միջոցների) գրավադրման արժեքները կգերազանցեն վարկի գումարի առնվազն 70%-ը, ապա երաշխավորներին ներկայացվող 70% տոկոսային սահմանափակումը կարող է չդիտարկվել նվազագույն պահանջ, իսկ առնվազն 2 (երկու) անձի երաշխավորությունները՝ որպես 1 անձի երաշխավորության պահանջ:
   Վարկերը տրամադրվում են նաև սկսնակ բիզնեսին, այն դեպքում, երբ հաճախորդը կողմից կատարվում է ներկայացվող ծրագրի արժեքի 40 տոկոսի չափով սեփական ներդրում 

Թարմացվել է՝23/07/2018 11:40:39