Էքստրա բիզնես վարկ

Դիմումի ընդունում առցանց/Կազմակերպության գրասենյակ
Կարգավիճակ իրավաբանական անձ
Վարկի արժույթը ԱՄՆ դոլար
Վարկի գումարը հաճախորդի կողմից սպասարկվող վարկի մնացորդային գումարի 20 տոկոսը՝ առավելագույնը 200,000 ԱՄՆ դոլար
Վարկի ժամկետը 30-45 օր
Տարեկան տոկոսադրույքը 6.5-16%
Վարկի ապահովվածություն իրավաբանական անձի դեպքում ընկերության տնօրենի/հիմնադրի երաշխավորություն
Վարկի մարում Հիմնական գումարը ժամկետի վերջում, տոկոսագումարները ամենամսյա
Միանվագ տրամադրման միջնորդավճար 1.25-1.85%
Տույժեր տուգանքներ

 

Ժամկետանց գումարի տույժ՝ օրական 0,05%, ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ օրական 0,08%

Վարկի տրամադրումը անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից առավելագույնը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Պահանջվողփաստաթղթեր 1.    Իրավասու մարմնի որոշում կամ քաղվածք որոշումից՝ վարկ ստանալու վերաբերյալ,
2.    Պետական ռեգիստրի վկայականը (բոլոր ներդիրներով)
3.    Կանոնադրություն (հետագա բոլոր փոփոխություններով);
4.    Հարկային կոդ /պատճեն/, ՀՎՀՀ
5.    Արտոնագրեր  /պատճեն/
6.    Հիմնադիրների և տնօրենի անձնագրերի պատճեները
      Այլ անհարժեշտ փաստաթղթեր վարկային մասնագետի պահանջով
 Փաստաթղթերի նախնական ներկայացում կարող եք ուղարկել նաև business@globalcredit.am
Հաճախորդի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ

Սպասարկված կամ սպասարկվող վարկի պարտավորությունների կատարման գծով վերջին 12 ամսվա ընթացքում ժամկետանց օրերի քանակը չպետք է գերազանցում 36 օրացուցային օրը և/կամ, սպասարկված կամ սպասարկվող վարկի պարտավորությունների կատարման գծով (առկայության դեպում) վերջին 12 ամսվա ընթացում միանվագ ժամկետանց օրերի քանակը չպետք է գերազանցի 15 օրացուցային օրը,

Վարկի ստացման դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ հաճախորդի՝ ալյ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկ(եր) մարման ժամկետը պետք է լինի առնվազն 12 ամիս
Այլ պայմաններ

Դիմում ներկայացնելու օրվա դրությամբ հաճախոդի գործող վարկ(եր)ի մարման ժամկետը պետք է լինի ոչ պակաս քան 12 ամիս

Թարմացվել է՝08/12/2018 13:22:15