Էքստրա բիզնես վարկ

Դիմումի ընդունում առցանց/Կազմակերպության գրասենյակ
Կարգավիճակ իրավաբանական անձ
Վարկի արժույթը ԱՄՆ դոլար
Վարկի գումարը հաճախորդի կողմից սպասարկվող վարկի մնացորդային գումարի 20 տոկոսը՝ առավելագույնը 15 000 ԱՄՆ դոլար
Վարկի ժամկետը 45 օր
Տարեկան տոկոսադրույքը 16%
Վարկի ապահովվածություն իրավաբանական անձի դեպքում ընկերության տնօրենի/հիմնադրի երաշխավորություն
Վարկի մարում Հիմնական գումարը ժամկետի վերջում, տոկոսագումարները ամենամսյա
Վարկի սպասարկման միջնորդավճար ամսական 1% նվազող մնացորդի նկատմամաբ
Միանվագ սպասարկման միջնորդավճար 1%
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար 15.000 ՀՀ դրամ
Տույժեր տուգանքներ

 

Ժամկետանց գումարի տույժ՝ օրական 0,05%, ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ օրական 0,08%

Վարկի տրամադրումը անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից առավելագույնը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Պահանջվողփաստաթղթեր 1.    Իրավասու մարմնի որոշում կամ քաղվածք որոշումից՝ վարկ ստանալու վերաբերյալ,
2.    Պետական ռեգիստրի վկայականը (բոլոր ներդիրներով)
3.    Կանոնադրություն (հետագա բոլոր փոփոխություններով);
4.    Հարկային կոդ /պատճեն/, ՀՎՀՀ
5.    Արտոնագրեր  /պատճեն/
6.    Հիմնադիրների և տնօրենի անձնագրերի պատճեները
      Այլ անհարժեշտ փաստաթղթեր վարկային մասնագետի պահանջով
 Փաստաթղթերի նախնական ներկայացում կարող եք ուղարկել նաև business@globalcredit.am
Հաճախորդի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ

Սպասարկված կամ սպասարկվող վարկի պարտավորությունների կատարման գծով վերջին 12 ամսվա ընթացքում ժամկետանց օրերի քանակը չպետք է գերազանցում 36 օրացուցային օրը և/կամ, սպասարկված կամ սպասարկվող վարկի պարտավորությունների կատարման գծով (առկայության դեպում) վերջին 12 ամսվա ընթացում միանվագ ժամկետանց օրերի քանակը չպետք է գերազանցի 15 օրացուցային օրը,

Վարկի ստացման դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ հաճախորդի՝ ալյ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկ(եր) մարման ժամկետը պետք է լինի առնվազն 12 ամիս
Այլ պայմաններ

Դիմում ներկայացնելու օրվա դրությամբ հաճախոդի գործող վարկ(եր)ի մարման ժամկետը պետք է լինի ոչ պակաս քան 12 ամիս

Թարմացվել է՝23/08/2018 16:10:19