Global Credit

Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան

Պետական նպատակային ծրագիր

 

  Առաջնային շուկա Երկրորդային շուկա
Վարկառու 18 – 35 (ներառյալ) տարեկան ՀՀ քաղաքացի կամ ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձ, ում ամուսինը հանդիսանում է ՀՀ քաղաքացի 
Համավարկառու Վարկառուի ամուսինը և նրանց երկուսի ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուրը (ընտանիքի անդամներ են համարվում` ամուսինը, վարկառուի և նրա ամուսնու ծնողները, քույրերը և եղբայրները)
Վարկի արժույթ       ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման տոկոսադրույքը  7.5% Ք.Երևան - 7.5% (2% սուբսիդավորվող)` 5.5% 
ՀՀ մարզերում - 8.5% (4% սուբսիդավորվող)` 4.5%
*Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 5.29% - 9.6% 5.29% - 9.6%
Երիտասարդ ընտանիք ընտանիք, որտեղ ամուսիններից առնվազն մեկը երիտասարդ է,                ամուսինների գումարային տարիքը չի գերազանցում 70 տարեկանը կամ երեխա ունեցող միայնակ ծնող, որի տարիքը չի գերազանցում 35 (ներառյալ) տարեկանը
Վարկի նպատակ Գոյություն ունեցող կամ կառուցապատման ընթացքում գտնվող բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում մշտական բնակության նպատակով Գոյություն ունեցող (80 և ավելի տոկոս ավարտվածության աստիճան ունեցող) բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում մշտական բնակության նպատակով
Վարկի ժամկետ       120 - 240 ամիս
Վարկի նվազագույն գումար 2,000,000 ՀՀ դրամ 2,000,000 ՀՀ դրամ
Վարկի առավելագույն գումար 1. Երևանում և ՀՀ մարզերում՝ 27.5 միլիոն ՀՀ դրամ, բայց ոչ ավելի, քան ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքի արժեքի 80% 1. Երևանում և ՀՀ մարզերում` 22.5 միլիոն ՀՀ դրամ, բայց ոչ ավելի, քան ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքի արժեքի 70%։
2.Երևանում և ՀՀ մարզերում՝ 27.5 միլիոն ՀՀ դրամ, բայց ոչ ավելի, քան ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքի արժեքի 92.5%-ը, եթե բավարարված են հետևյալ պայմանները 2. Երևանում և ՀՀ մարզերում` 22.5 միլիոն ՀՀ դրամ, բայց ոչ ավելի, քան ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքի արժեքի 90%, եթե բավարարված է հետևյալ պահանջներից առնվազն մեկը.
ա) տրամադրված վարկի ապահովման միջոց հանդիսացող ձեռքբերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից բացի կողմից գրավադրվում է նաև այլ բնակելի անշարժ գույք, ընդ որում, ձեռք բերվող և այլ բնակելի անշարժ գույքերի գրավադրման դեպքում, վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրված անշարժ գույքերի ընդհանուր արժեքի 80%, ա) տրամադրված վարկի ապահովման միջոց հանդիսացող ձեռքբերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից բացի կողմից գրավադրվում է նաև այլ բնակելի անշարժ գույք, ընդ որում, ձեռք բերվող և այլ բնակելի անշարժ գույքերի գրավադրման դեպքում, վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրված անշարժ գույքերի ընդհանուր արժեքի 70%,
բ) տրամադրված վարկի ապահովման միջոց հանդիսացող ձեռք բերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից բացի վարկառուի կողմից ներկայացվում է նաև երաշխավորություն Հայաստանի Հանրապետության խոշոր հարկատուների ցուցակում ընդգրկված` 1-ից 300 տեղերը զբաղեցնող իրավաբանական անձանց կողմից։ բ) տրամադրված վարկի ապահովման միջոց հանդիսացող ձեռք բերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից բացի վարկառուի կողմից ներկայացվում է նաև երաշխավորություն Հայաստանի Հանրապետության խոշոր հարկատուների ցուցակում ընդգրկված` 1-ից 300 տեղերը զբաղեցնող իրավաբանական անձանց կողմից։
գ) առկա է հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն՝ ձեռքբերվող բնակելի տան կամ բնակարանի արժեքի 20 տոկոսի և վարկառուի կողմից 7.5 կամ ավելի տոկոսի չափով կատարված կանխավճարի տարբերության չափով[2]: գ) առկա է հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն՝ ձեռքբերվող բնակելի տան կամ բնակարանի արժեքի 30 տոկոսի և վարկառուի կողմից 10 կամ ավելի տոկոսի չափով կատարված կանխավճարի տարբերության չափով:
Վարկի տրամադրման ձև Միանվագ կամ փուլային: Ընդ որում, փուլային վարկի վերջին փուլը պետք է տրամադրվի անշարժ գույքի՝ 80 և ավելի տոկոս ավարտվածության աստիճան ունենալու դեպքում: Միանվագ
Վարկի մարման ձև Ամբողջությամբ վճարվող անուիտետային կամ մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով վարկ: Ամբողջությամբ վճարվող անուիտետային կամ մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով վարկ:
Վարկի ապահովություն      Ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքի գրավ Ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքի գրավ
Մատչելի բնակարան Ձեռք բերման արժեքը` ոչ ավելի, քան 30 միլիոն ՀՀ դրամ և միևնույն ժամանակ գնահատված շուկայական արժեքը` ոչ ավելի, քան 31 միլիոն ՀՀ դրամը։ Ձեռք բերման արժեքը` ոչ ավելի, քան 25 միլիոն ՀՀ դրամ և միևնույն ժամանակ գնահատված շուկայական արժեքը` ոչ ավելի, քան 26 միլիոն ՀՀ դրամը։
Ձեռք բերվող անշարժ գույքի ձեռքբերման և գնահատված արժեքները համեմատվում են ՀՀ Ազգային Վիճակագրական Ծառայության կողմից հրապարակվող անշարժ գույքի միջին գների հետ (վերջին հրապարակված տվյալների հետ)` հաշվի առնելով բնակարանի մակերեսը և գտնվելու վայրը։ Մասնավորապես, բնակարանի մակերեսի և տվյալ տարածքի համար մեկ քառակուսի մետրի միջին արժեքի արտադրյալը չպետք է գերազանցի 31 միլիոն ՀՀ դրամը։ Ձեռք բերվող անշարժ գույքի ձեռքբերման և գնահատված արժեքները համեմատվում են ՀՀ Ազգային Վիճակագրական Ծառայության կողմից հրապարակվող անշարժ գույքի միջին գների հետ (վերջին հրապարակված տվյալների հետ)` հաշվի առնելով բնակարանի մակերեսը և գտնվելու վայրը։ Մասնավորապես, բնակարանի մակերեսի և տվյալ տարածքի համար մեկ քառակուսի մետրի միջին արժեքի արտադրյալը չպետք է գերազանցի 26 միլիոն ՀՀ դրամը։
Վարկը վերաֆինանսավորման ներկայացնելու առավելագույն ժամկետ Վարկի վերջին մասնաբաժնի տրամադրման օրվանից մեկ ամսվա ընթացքում: Վարկի տրամադրման օրվանից մեկ ամսվա ընթացքում:
Վարկունակության գնահատում Համաձայն Ստանդարտների գործող տարբերակի: Համաձայն Ստանդարտների գործող տարբերակի:
Պարտադիր ապահովագրություն Գրավադրվող անշարժ գույքի և վարկառուի/համավարկառուի՝ դժբախտ պատահարից ապահովագրություն` համաձայն Ստանդարտների[3]: Գրավադրվող անշարժ գույքի և վարկառուի/համավարկառուի՝ դժբախտ պատահարից ապահովագրություն` համաձայն Ստանդարտների:
Վարկի գումար / գրավի գրավադրված արժեք գործակից առավելագույնը   80% /92.5 %/ առավելագույնը   70% /90 %/
ՄԵ` վարկի մարվող գումար + ապահովագր. / զուտ եկամուտ գործ.[1] առավելագույնը   35 %
ԸՊԵ` ընդհանուր պարտավորություններ / զուտ եկամուտ գործ.[2] առավելագույնը   45 %
Վաղաժամկետ մարման տույժ  (գործում է միայն  վարկի տրամադրման  ամսաթվից հաշված  12 ամսվա ընթացքում) վաղաժամկետ մարման դեպքում յուրաքանչյուր վաղաժամկետ մարվող գումարի 0.6%-ի չափով
Վարկի ժամկետանց մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տուգանք՝ չվճարված յուրաքանչյուր օրվա համար օրական 0.13%
Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով՝ չվճարված յուրաքանչյուր օրվա համար տույժ օրական 0.13%
Վարկի գումարի տրամադրում գրավի, հիփոթեքի իրավունքի պետական գրանցման վկայականը  ստանալուց առավելագույնը 3 աշխ. օրվա ընթացքում
Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացում Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Վարկի ձևակերպում Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում
 Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
 • դիմում վարկ ստանալու վերաբերյալ

  անձնագիրն ու սոցիալական քարտն իր պատճենով (2 օրինակից), երիտասարդների ծննդյան վկայականներ 

  տեղեկանք բնակության վայրից

  տեղեկանքներ եկամուտների վերաբերյալ (սահմանված տեղեկանք աշխավայրից աշխատավարձի չափի նշմամբ, այլ տեղեկանքներ և այլն, որոնք հավաստում են եկամուտների մեծությունը)

  ընտանիքի անդամների անձը հաստատող փաստաթղթերն իրենց պատճեով

  ամուսնության/ամուսնալուծության վկայականն իր պատճենով՝ 2 օրինակից (առկայության դեպքում)

  աշխատանքային գրքույկի պատճեն (առկայության դեպքում)

  աշխատանքային պայմանագրի պատճեն

 • անձնագիր իր պատճենով (2 օրինակից) 
 • վաճառողի/ների ամուսնության/ամուսնալուծության վկայականն իր պատճենով՝ 2 օրինակից (առկայության դեպքում)
 • բնակելի անշարժ գույքի այլ սեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթերն իրենց պատճենով՝ 2 օրինակից (առկայության դեպքում)
 • բնակելի անշարժ գույքի սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթուղթն իր պատճենով՝ 2 օրինակից (սեփականության վկայական և այլն)
 • բնակելի անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի ձեռք բերման հիմքի պատճեն (որոշում, պայմանագիր և այլն)
 • տեղեկանք անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված սահմանափակումների վերաբերյալ (Միասնական տեղեկանք)
 • բանկային հաշվեհամար

* - Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ էջում:

Տեղեկատվական ամփոփագիր

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am

 

«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է»

 

ՁԵՐ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՔԱՂՎԱԾՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ ԱՆՎՃԱՐ Է

 

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ  ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ  ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ և ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ


Թարմացվել է՝19/03/2021 16:05:19