«Երիտասարդ ընտանիքին՝ մատչելի բնակարան»

Վարկի նպատակը
Բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերում
Վարկառու/երիտասարդ 18-35 (ներառյալ) տարեկան ՀՀ քաղաքացի կամ ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձ, ում ամուսինը հանդիսանում է ՀՀ քաղաքացի
Վարկավորման տարածաշրջանը ք.Երևան և հարակից մարզեր
Վարկի արժույթը ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման եղանակը  միանվագ
Վարկի ժամկետը 120-240 ամիս
Տարեկան տոկոսադրույքը
Ք.Երևան - 8.5% (2% սուբսիդավորվող)` 6.5% 
ՀՀ մարզերում - 9.5% (4% սուբսիդավորվող)` 5.5%
Կանխավճար  սկսած 30%-ից,  գրավադրվող 2 գույքի առկայության կամ վարկը ստանալու  մասին դիմումը ներկայացնելու պահին ՀՀ խոշոր հարկատուներիցուցակում 1-300 տեղերը զբաղեցնող իրավաբանական անձանց կողմից երաշխավորություն  տամադրելու դեպքում՝ սկսած 10%-ից
Վարկի սահմանային գումարը 2 000 000 - 17.500 000 ՀՀ դրամ
Վարկ / Գրավի արժեք սահմանային հարաբերակցությունը Ք. Երևան՝ 70%, ՀՀ շրջանում ձեռք բերելիս՝ բնակելի անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ 90%
Վարկի և տոկոսի վճարում Ամսական հավասարաչափ մարումների ժամանակացույց
Տույժեր, տուգանքներ Պայմանագրի կնքման օրվա դրությամ ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային 
տարեկան դրույքի կրկնապատիկիչափով, Ժամկետանց գումարի տույժ՝ օրական 0,05%, ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ օրական 0,08%
Վաղաժամկետ մարման տույժ  (գործում է միայն  վարկի տրամադրման  ամսաթվից հաշված  12 ամսվա ընթացքում) Վարկի պայմանագրային գումարի 10%-ից ավելի յուրաքանչյուր վաղաժամկետ մարման դեպքում յուրաքանչյուր վաղաժամկետ մարվող գումարի 0.6%-ի չափով
Հայտի ուսումնասիրության վճար 5 000 ՀՀ դրամ
Վարկի սպասարկման վճար Վարկի գումարի 0.7% չափով, նվազագույնը՝ 30 000 ՀՀ դրամ
Որոշման կայացում Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Վարկի ձևակերպում Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Անհրաժեշտ պայմաններ
 • Գրավադրվող բնակելի անշարժ գույքի գնահատում՝ անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից
 • գրավադրվող բնակելի անշարժ գույքի տարեկան ապահովագրում ֆիզիկական վնասից՝ վարկի գումարի նկատմամբ տարեկան 0.22% դրույքով
 • վարկառուի դժբախտ դեպքերից տարեկան ապահովագրություն՝ վարկի գումարի արժեքից տարեկան 0.22% դրույքով
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
 • անձնագիր իր պատճենով (2 օրինակից) 
 • վաճառողի/ների ամուսնության/ամուսնալուծության վկայականն իր պատճենով՝ 2 օրինակից (առկայության դեպքում)
 • բնակելի անշարժ գույքի այլ սեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթերն իրենց պատճենով՝ 2 օրինակից (առկայության դեպքում)
 • բնակելի անշարժ գույքի սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթուղթն իր պատճենով՝ 2 օրինակից (սեփականության վկայական և այլն)
 • բնակելի անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի ձեռք բերման հիմքի պատճեն (որոշում, պայմանագիր և այլն)
 • տեղեկանք անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված սահմանափակումների վերաբերյալ (Միասնական տեղեկանք)
 • բանկային հաշվեհամար
 • Լրացուցիչ պայմաններ
 • Ամուսինների գումարային առավելագույն տարիքը -65 կամ երեխա ունեցող միայնակ ծնող, որի տարիքը չի գերազանցում 35-ը
 • ձեռք բերվող անշարժ գույքի առուվաճառքի առավելագույն արժեքը - 25 000 000 ՀՀ դրամ
 • ձեռք բերվող անշարժ գույքի գնահատված շուկայական առավելագույն արժեքը - 26 000 000 ՀՀ դր.
 • վարկառուի (համավարկառուի) զուտ եկամուտը ոչ ավել, քան 800 000 ՀՀ դրամ

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am

Թարմացվել է՝23/08/2018 15:29:46