Բնակարանային վարկ «Մարզային»

  Բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերում Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում Բնակելի անշարժ գույքի կառուցում
Վարկառու / Համավարկառու ՀՀ քաղաքացի ՀՀ քաղաքացի ՀՀ քաղաքացի
Վարկի գումարը 500 000 - 25 000 000 ՀՀ դրամ 2 000 000- 15 000 000 ՀՀ դրամ 2 000 000 - 25 000 000 ՀՀ դրամ
Վարկի տոկոսադրույքը 11 % 12 % 12%
Տոկոսադրույքի սահմանումն
առաջին 3 տարվա համար
հաստատուն հաստատուն հաստատուն
Տոկոսադրույքի սահմանումն
առաջին 3 տարուց հետո  
Կապված ԱՀԸ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի հետ
Վարկի տրամադրման արժույթը ՀՀ դրամ ՀՀ դրամ ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման ժամկետը 120-180 ամիս 60-180 ամիս 120-180 ամիս
Տրամադրման եղանակը միանվագ փուլային փուլային
 

Վարկային պարտավորությունների

ապահովածությունը
Ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքի գրավադրում՝
եթե վարկի գումարը գերազանցում է 2 մլն. ՀՀ դրամը:
Վարկի գումարի 2 մլն. ՀՀ դրամը չգերազանցելու դեպքում ընդունելի է շարժական գույքի գրավ և/կամ 3-րդ անձի երաշխավորություն
 վերանորոգվող բնակելի անշարժ գույքի գրավադրում Առկա անշարժ գույքի և հողամասի գրավադրում: Տան կառուցումից հետո կառուցված տան գրավ:
Եթե վարկի գումարը 2 միլիոն ՀՀ դրամից ցածր է, ընդունելի է շարժական գույքի գրավ/երրորդ անձի երաշխավորութուն
 Վարկի տրամադրման տարածքը  ՀՀ ամբողջ տարածքը՝
բացառությամբ Երևան քաղաքի
 ՀՀ ամբողջ տարածքը՝
բացառությամբ Երևան քաղաքի
 ՀՀ ամբողջ տարածքը՝
բացառությամբ Երևան քաղաքի
 Գույքի ձեռք բերման և/կամ
գրավադրման պայմանագիրը
 եռակողմ պայմանագիր (անհրաժեշտության դեպքում
շարժական գույքի գրավի և/կամ երաշխավորության պայմանագիր) 
 գրավի պայմանագիր  գրավի պայմանագիր (անհրաժեշտության դեպքում շարժական գույքի գրավի և/կամ երաշխավորության պայմանագիր)
 

Վարկի դիմաց կատարվող վճարումները

Անուիտետային:
Եթե եկամուտները ստացվում են գյուղատնտեսությունից,
ապա վարկի մայր գումարի մարումները կարող են
համապատասխանեցվել վարկառուի դրամական հոսքերին (սեզոնային եկամտին):
Ընդ որում, վարկի գումարի մարումների քանակը չի կարող տարեկան 2 անգամից քիչ լինել: Տոկոսների ամսական վճարումը պարտադիր է
Վճարման պարբերականությունը ամսական ամսական ամսական
Արտոնյալ ժամանակահատված Մինչև 12 ամիս  Մինչև 12 ամիս  Մինչև 12 ամիս 
Պահանջվող կանխավճարի գումարը սկսած 30%-ից, առանձին դեպքերում սկսած 10%-ից    
Վարկ/գրավ հարաբերակցություն առավելագույնը 70% առավելագույնը 50% առավելագույնը 70%
ԸՊԵ` ընդհանուր պարտավորություններ / զուտ եկամուտ գործ առավելագույնը 45% առավելագույնը 45% առավելագույնը 45%
Վաղաժամկետ մարման համար գանձվող 
տույժ 
միայն առաջին տարվա համար
վարկի 10%-ից ավել վճարած գումարի 0.6% չափով վարկի 10%-ից ավել վճարած գումարի 0.6% չափով վարկի 10%-ից ավել վճարած գումարի 0.6% չափով

Վարկի ժամկետանց մայր գումարի 
նկատմամբ հաշվարկվող տուգանք՝ 
չվճարված յուրաքանչյուր օրվա համար

օրական 0.05%

օրական 0.05%

օրական 0.05%

Ժամկետանց մայր գումարի տուգանք Պայմանագրի կնքման օրվա դրությամ ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային 
տարեկան դրույքի կրկնապատիկիչափով
Պայմանագրի կնքման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ-ի կողմից 
սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային 
տարեկան դրույքի կրկնապատիկի չափով
Պայմանագրի կնքման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ-ի կողմից 
սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային 
տարեկան դրույքի կրկնապատիկի չափով
Ժամկետանց տոկոսագումարի տույժ օրական 0.08% օրական 0.08% օրական 0.08%
Վարկի գումարի տրամադրում գրավի, հիփոթեքի իրավունքի 
պետական գրանցման վկայականը  ստանալուց
առավելագույնը 3 աշխ. օրվաընթացքում առավելագույնը 3 աշխ. օրվաընթացքում առավելագույնը 3 աշխ. օրվաընթացքում
Հայտի ուսումնասիրության վճար 5 000 ՀՀդրամ 5 000 ՀՀդրամ 5 000 ՀՀդրամ
Գրավադրվող գույքի ապահովագրություն տարեկան 0.2 - 0.22 % տարեկան 0.2 - 0.22 % տարեկան 0.2 - 0.22 %
Վարկառուի և համավարկառուի (առկայությանդեպքում) դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն տարեկան 0.2 - 0.22 % տարեկան 0.2 - 0.22 % տարեկան0.2 - 0.22 %
Բնակելի անշարժ գույքի 
շուկայական արժեքի գնահատում
անկախ գնահատողի կողմից
նհրաժեշտության դեպքում)

2 000 000 ՀՀդրամի ցավել վարկերի դեպքում՝

15 000 – 25 000 ՀՀդրամ
15 000 – 25 000 ՀՀ դրամ սկսած20 000 ՀՀդրամից
Շարժական գույքի շուկայական արժեքի գնահատում անկախ գնահատողի կողմից (անհրաժեշտության դեպքում) Սկսած 12 000 ՀՀ դրամից Սկսած 12 000 ՀՀ դրամից Սկսած 12 000 ՀՀ դրամից
Վարկի սպասարկման վճար վարկի գումարի 0.7 %, նվազագույնը 30 000 ՀՀ դրամ վարկիգումարի 0.7 %, նվազագույնը 30 000 ՀՀ դրամ,

վարկի գումարի 0.7 %, նվազագույնը 30 000 ՀՀ դրամ,

Պայմանագրերի նոտարական վավերացում,
պետական գրանցում
Սկսած 91400 ՀՀդրամից Սկսած  41 400 ՀՀ դրամից Սկսած  132 800 ՀՀդրամից
Շարժական գույքի գրավադրման դեպքում Սկսած 2 000 ՀՀ դրամից Սկսած 2 000 ՀՀ դրամից Սկսած 2 000 ՀՀ դրամից
Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացում Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Վարկի ձևակերպում Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

 

անձնագիր իր պատճենով (2 օրինակից) 

վաճառողի/ների ամուսնության/ամուսնալուծության վկայականն իր պատճենով՝ 2 օրինակից (առկայության դեպքում)

բնակելի անշարժ գույքի այլ սեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթերն իրենց պատճենով՝ 2 օրինակից (առկայության դեպքում)

տեղեկանք բնակելի անշարժ գույքի վաճառքի պահին տվյալ տարածքում գրանցված/հաշվառված անձանց վերաբերյալ (իր պատճենով՝ անհրաժեշտության դեպքում)

բնակելի անշարժ գույքի հասցեում գրանցված անձանց անձնագրերն իրենց պատճենով՝ 2 օրինակից (առկայության դեպքում)

բնակելի անշարժ գույքի սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթուղթն իր պատճենով՝ 2 օրինակից (սեփականության վկայական և այլն)

բնակելի անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի ձեռք բերման հիմքը պատճեով (որոշում, պայմանագիր և այլն)

տեղեկանք անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանումից բնակելի անշարժ գույքի առարկայի նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ (Միասնական տեղեկանք), բանկային հաշվեհամար

 «Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am

Թարմացվել է՝23/08/2018 15:55:32