Ակնթարթային էքսպրես վարկ

Վերոնշյալ պայմանները գործում են այն հաճախորդների համար, ովքեր ամբոջությամբ կամ մասամբ տեղափոխում են գործող վարկ(եր)ը կամ նախկինում սպասարկվել են վարկեր, որոնց հիման վրա վարկ կարելի է որոշել հաճախորդի վարկունակությունը

Վարկի արժույթը ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար

Տրամադրման կարգը

 Կանխիկ/անկանխիկ  Կանխիկ/անկանխիկ

Կարգավիճակ

 անհատ ձեռնարկատեր կամ իրավաբանական անձ անհատ ձեռնարկատեր կամ իրավաբանական անձ

Վարկի ժամկետը

Մինչև 36 ամիս Մինչև 36 ամիս

Վարկի գումարը

 250.000-5.000.000 ՀՀ դրամ 500-10000 ԱՄՆ դոլար

Տարեկան տոկոսադրույքը

 20%

12-14%

Վարկի ապահովվածություն

 նվազագույնը 2 անձի երաշխավորություն, իսկ որպես լրացուցիչ ապահովում կարող է դիտարկվել նաև շարժական գույք, շրջանառու միջոցներ, ոսկյա իրեր

նվազագույնը 2 անձի երաշխավորություն, իսկ որպես լրացուցիչ ապահովում կարող է դիտարկվել նաև շարժական գույք, շրջանառու միջոցներ, ոսկյա իրեր

Մարումների գրաֆիկ

 անուիտետային  անուիտետային

Հայտի ուսումնասիրության վճար

 5 000 ՀՀ դրամ 

5 000 ՀՀ դրամ 

Վարկի տրամադրման միջնորդավճար (միանվագ)

 3.75 % ՝ նվազագույնը 50 000 ՀՀ դրամ

2.5% ` նվազագույնը՝ 30 000 ՀՀ դրամ

Վարկի սպասարկման վճար (ամսական)

 0.35% սկզբնական գումարի նկատմամբ ամսական 0.5 % նվազող մնացորդի նկատմամբ

Տույժեր տուգանքներ

Ժամկետանց գումարի տույժ՝ օրական 0,05%, ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ օրական 0,08%
Վարկի որոշման կայացում և ձևակերպում  անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից առավելագույնը 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Հաճախորդի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ սպասարկված կամ սպասարկվող վարկային պարտավորությունների կատարման գծով (առկայության դեպում) վերջին 12 ամսվա ընթացքում ժամկետանց օրերի քանակը չպետք է գերազանցում 30 (երեսուն) օրացուցային օրը, իսկ վերջին 3 ամսում՝ 6-օրը, ընդ որում, անընդմեջ ժամկետանց օրերի քանակը չպետք է գերազանցում 15 (տասնհինգ) օրացուցային օրերը

Պահանջվող փաստաթղթեր

 անձնագիր, սոցիալական քարտ, Պահանջվող լրացուցիչփաստաթղթերի ապահովում գրասենյակ ներկայանալու ժամանակ

Անհրաժեշտ պայմաններ

Երաշխավորի ամսական եկամտի գումարի մեծությունը 70%-ը պետք է գերազանցի երաշխավորվող վարկի ամսական պարտավորության (մարման) մեծությունը:
Որպես վարկի ապահովման լրացուցիչ միջո կարող է դիտարկվել շարժական գույք, հիմնական և շրջանառու միջոցներ և ոսկյա իրեր: Այն դեպքում, երբ սահմանված գույքերի (բացառությամբ շրջանառու միջոցների) գրավադրման արժեքները կգերազանցեն վարկի գումարի առնվազն 70%-ը, ապա երաշխավորներին ներկայացվող 70% տոկոսային սահմանափակումը կարող է չդիտարկվել նվազագույն պահանջ, իսկ առնվազն 2 (երկու) անձի երաշխավորությունները՝ որպես 1 անձի երաշխավորության պահանջ:
Թարմացվել է՝23/08/2018 15:39:59