Ակնթարթային էքսպրես վարկ

Ակնթարթային էքսպրես վարկ

Վարկի արժույթը ԱՄՆ դոլար

Տրամադրման կարգը

Կանխիկ/անկանխիկ

Կարգավիճակ

անհատ ձեռնարկատեր

Վարկի ժամկետը

առավելագույնը 60 ամիս

Վարկի գումարը

100-10000 ԱՄՆ դոլար

Տարեկան տոկոսադրույքը

16%

Վարկի ապահովվածություն

անշարժ/շարժական գույք

Մարումների գրաֆիկ

անուիտետային

Հայտի ուսումնասիրության վճար

2 000 ՀՀ դրամ 

Վարկի սպասարկման միջնորդավճար (միանվագ)

3%

Վարկի սպասարկման վճար (ամսական)

ամսական 1 % նվազող մնացորդի նկատմամբ

Տույժեր տուգանքներ

ժամկետանց գումարի տույժ օրական 0.3%, ժամկետանց տոկոսի տույժ օրական ՝0.5%, ժամկետանց գումարի տոկոս (վնաս)` 24%

Վարկի որոշման կայացում*

30 րոպեի ընթացքում
Վարկի ձևակերպում** անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից առավելագույնը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Հաճախորդի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ Սպասարկված կամ սպասարկվող վարկի պարտավորությունների կատարման գծով (առկայության դեպում) վերջին 12 ամսվա ընթացքում ժամկետանց օրերի քանակը չպետք է գերազանցում 36 օրացուցային օրը, և/կամ, սպասարկված կամ սպասարկվող վարկի պարտավորությունների կատարման գծով (առկայության դեպում) վերջին 12 ամսվա ընթացում միանվագ ժամկետանց օրերի քանակը չպետք է գերազանցի 15 օրացուցային օրը, բացառությամբ, եթե այն՝ վարկատու կազմակերպության կողմից տրամադրված համապա-տասխան գրության համաձայն պայմանավորված չէ Հաճախորդի անպարտաճանաչությամբ կամ անվճարունակությամբ, ինչպես նաև ԱՔՌԱ Վարկային Բյուրոյի կողմից տրամադրված «ԱՔՌԱ Սքոր» զեկույցում Վարկառուի դիրքը ըստ ԱՔՌԱ կանղատեսվող սքորի պետք է լինի առնվազն 550 միավոր:

Պահանջվող փաստաթղթեր

անձնագիր, սոցիալական քարտ, Պահանջվող լրացուցիչփաստաթղթերի ապահովում գրասենյակ ներկայանալու ժամանակ

Թարմացվել է՝14/04/2017 16:18:49