«Աշխատատեղերի ստեղծման» ծրագրի վարկեր

«Աշխատատեղերի ստեղծման» ծրագրի վարկեր

Ժամանակավորապես դադարեցված է

Տարեկան  տոկոսադրույքը 7%
Փաստացի տոկոսադրույք 7.2-9%
Տրամադրման ժամկետը 3 - 24 ամիս
Վարկի  գումարը 500 000 - 2 500 000 ՀՀ դրամ
Տրամադրման կարգը կանխիկ
Մարումների հաճախականություն անուիտետային
Վարկ/գրավ հարաբերակցություն 40-70%
Վարկի ապահովվածությունը
 • մինչև 1 000 000 ՀՀ դրամի դեպքում՝ 2 երաշխավոր  և  շարժական գույք /ավտոմեքենա/,
 • 1 000 001 -2 000 000 ՀՀ դրամի դեպքում՝ 2 երաշխավոր և անշարժ գույք կամ ավտոմեքենա,
 • 2 000 001-2 500 000 ՀՀ դրամի եպքում՝ 2 երաշխավոր և անշարժ գույք
Վարկառու ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց
Վարկի նպատակը ՀՀ մարզերի քաղաքային և գյուղական վայրերում նոր աշխատատեղի ստեղծման պայմանով ձեռնարկատերերի և ֆերմերների գործունեության ֆինանսավորում
Տույժեր տուգանքներ ժամկետանց գումարի տույժ օրական 0.3%, ժամկետանց տոկոսի տույժ օրական 0.5%
Վարկի վաղաժամկետ  մարման տույժ չի կիրառվում
Վարկի սպասարկման միջնորդավճար (միանվագ) վարկի գումարի 1.5%
Վարկի ձևակերպումը անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 15 աշխ. օրվա ընթացքում
Վճարունակության գնահատում
 • դրական վարկային պատմություն,
 • դրամական հոսքերի վերլուծություն,
 • եկամուտների և ծախսերի վերլուծություն,
 • հաշվեկշռի կազմում /ըստ անհրաժեշտության/
 • այցելություն բիզնես, բնակության վայր/տնտեսություն
Պահանջվող փաստաթղթեր
 • դիմողի (կնոջ կամ ամուսնու, բաժնետիրոջ) անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • ամուսնության վկայական (եթե դիմորդն ամուսնացած է),
 • պետ ռեգիստրի վկայականի պատճեն,
 • ՀՎՀՀ-ի պատճեն,
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ երաշխավոր անձանց համար,
 • տան իրավունքի սեփականության վկայական կամ այլ հողատարածքի սեփականության վկայական,
 • տեղեկանք գյուղապետարանից,
 • այլ փաստաթղթեր ըստ անհրաժեշտության

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ- Աշխատատեղերի ստեղծման ծրագրային վարկ

Թարմացվել է՝01/11/2016 14:20:41