Միկրո-գյուղատնտեսական վարկեր

Ժամանակավորապես դադարեցված է

 

Միկրո-գյուղատնտեսական վարկեր

/Խմբային երաշխավորություն/

Միկրո-գյուղատնտեսական վարկեր

/եթե հաճախորդը կազմակերպության կողմից նախկինում

վարկավորվել է առնվազն 2 անգամ և նրա վարկի

ժամկետանց օրերի քանակը 1 վարկավորման

փուլիհամար չի գերազանցում 25 օրը/

Տարեկան տոկոսադրույքը

22-24% 22%

Փաստացի տոկոսադրույք*

27-34% 27-28%

Վարկի ժամկետը

3 - 18 ամիս
Վարկի գումարը մինչև 1 000 000 ՀՀ դրամ

Տրամադրման կարգը

կանխիկ

Մարումների հաճախականություն**

անուիտետային,արտոնյալ ժամկետով
Վարկի ապահովվածությունը
խմբային երաշխավորություն խմբային երաշխավորություն /առնվազն մեկը անշարժ գույքի սեփականատեր/

Վարկառու

ֆիզիկական անձանց

Վարկի նպատակը

Ցանկացած գյուղատնտեսական գործունեություն

Տույժեր տուգանքներ

ժամկետանց գումարի տույժ օրական 0.3%, ժամկետանց տոկոսի տույժ օրական ՝0.5%

Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ

մայր գումարի մնացորդը, վճարման օրվա դրությամբ հաշվարկված տոկոսագումարը, ինչպես նաև տույժ վաղաժամկետ մարվող գումարի 2%-ի չափով

Վարկի սպասարկման միջնորդավճար (միանվագ)

վարկի գումարի 2.5% վարկի գումարի 2%

Վարկի ձևակերպումը

անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 7 աշխ. օրվա ընթացքում

Վճարունակության գնահատում

  • դրական վարկային պատմություն,
  • դրամական հոսքերի վերլուծություն,
  • այցելություն բնակության վայր/տնտեսություն

Պահանջվող փաստաթղթեր

  • դիմողի (կնոջ կամ ամուսնու) անձը հաստատող փաստաթուղթ,
  • ամուսնության վկայական (եթե դիմորդն ամուսնացած է),
  • անձը հաստատող փաստաթուղթ երաշխավոր անձանց համար,
  • տան իրավունքի սեփականության վկայական կամ այլ հողատարածքի սեփականության վկայական,
  • տեղեկանք գյուղապետարանից

 * - Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ էջում:

** - Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա և կիրառվում են վարկի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ (այսինքն յուրաքանչյուր օրվա տոկոսագումարը հաշվարկվում է տվյալ օրվա դրությամբ վարկի մայր գումարի մնացորդի նկատմամբ): Տոկոսագումարների հաշվարկման ներկայացուցչական օրինակին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ էջում:

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ- Միկրո գյուղատնտեսական

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ- Միկրո գյուղատնտեսական (անհատական)

 

Թարմացվել է՝24/10/2017 17:09:36