Վերանորոգման վարկեր «Ջերմ Օջախ» ծրագրի շրջանակներում

Վերանորոգման վարկեր «Ջերմ Օջախ» ծրագրի շրջանակներում

      Բնակարանային միկրովարկեր                                             Էներգաարդյունավետ վերանորոգում
Վարկավորման տարածաշրջանը հիմնականում ք.Երևան (բացառությամբ՝ ԿԵՆՏՐՈՆ համայնքի), ք.Աբովյան, ք.Էջմիածին, ք.Մասիս, ք.Աշտարակ
Վարկի արժույթը ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետը       60-240 ամիս                                                                                    120-240
Տարեկան տոկոսադրույքը        13%                                                                                                  11%
Վարկի սահմանային գումարը 500- 4000 Եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ                                4001-10000 Եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ
Վարկի և տոկոսի վճարում

Վարկի մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատված (Բնակարանային միկրավարկ`

6-12 ամիս, Էներգաարդյունավետ վերանորոգում` 6-24 ամիս), տոկոսների վճարումը՝ ամսական:

Արտոնյալ ժամկետից հետո՝ ամսական հավասարաչափ մարումների ժամանակացույց

Վաղաժամկետ մարման տույժ առաջին 1 տարվա ընթացքում վարկի 10%-ից ավել վճարվող գումարի 3% չափով
Տույժեր, տուգանքներ
  • մարումների ժամանակացույցում նախատեսված ժամկետներում վարկի չմարման դեպքում, ժամկետանց վարկի գումարի նկատմամբ մինչև պայմանագիրը կնքելու օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի կրկնապատիկի չափով
  • մարումների ժամանակացույցում նախատեսված ժամկետներում վարկի չմարման դեպքում գանձվում է տույժ՝ յուրաքանչյուր ուշացած օրվա համար ժամկետանց վարկի գումարի 0.3% չափով
  • տոկոսների գծով ժամկետանց պարտք առաջանալու դեպքում գանձվում է տույժ՝ յուրաքանչյուր ուշացած օրվա համար ժամկետանց տոկոսագումարի 0.5% չափով
Վարկի ապահովվածություն  երրորդ անձի երաշխավորություն                                                  վերոնորոգվող անշարժ գույք
Դրամաշնորհ Վարկի գումարի 10%-ի չափով                                                      Վարկի գումարի 5%-ի չափով
Հայտի ուսումնասիրության վճար 5 000 ՀՀ դրամ
Ապահովագրություն

Բնակարանային միկրովարկի դեպքում՝ դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն՝վարկի գումարի մնացորդի արժեքից տարեկան 0.2-0.22% դրույքով 

Էներգաարդյունավետ վերանորոգման դեպքում՝ գրավադրվող բնակելի անշարժ գույքի տարեկան ապահովագրություն՝ ֆիզիկական վնասից գույքի արժեքի նկատմամբ տարեկան 0.2-0.22% դրույքով,

դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն՝վարկի գումարի արժեքից տարեկան 0.2-0.22% դրույքով

 

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն                                                                                                            50%
Վարկի սպասարկման վճար վարկի գումարի 0.7% չափով, նվազագույնը՝ 30 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 100 000 ՀՀ դրամ
Որոշման կայացում անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Վարկի ձևակերպում անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Այլ պայմաններ

Երաշխավորը պետք է բավարարի Ընկերության կողմից սահմանված չափանիշներին

  •  Գրավի առարկան պետք է գնահատված լինի անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից:
  • Էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկերը տրամադրվում են բացառապես բնակելի անշարժ գույքի էներգաարդյունավետության բարձրացման նպատակով: Վարկի գումարի առնվազն 70%-ը պետք է ուղղված լինի էներգաարդյունավետության բարձրացման համար նախատեսված նյութերի/պարագաների ձեռք բերմանը: Վերանորոգման ավարտից հետո բնակարանի էներգաարդյունավետությունը պետք է ապահովի նվազագույնը 40% էներգախնայողություն

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.abcfinance.am

Թարմացվել է՝10/04/2017 17:06:43