Վերանորոգման վարկ, «Ջերմ Օջախ» ծրագիր

      Բնակարանային միկրովարկեր                                             Էներգաարդյունավետ վերանորոգում
Վարկավորման տարածաշրջանը հիմնականում ք.Երևան (բացառությամբ՝ ԿԵՆՏՐՈՆ համայնքի) և հարակից մարզեր
Վարկի նպատակը բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում, էներգաարդյունավետ համակարգերի ձեռք բերում
Վարկի արժույթը ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետը 60-120 ամիս                                                                                    120-240
Տարեկան տոկոսադրույքը 12%                                                                                                10%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 14.07-105.99%                                                                                10.95-12.53%
Վարկի սահմանային գումարը 250 000-2 200 000 ՀՀ դրամ                                                               2 200 000- 5 500 000 ՀՀ դրամ
Վարկի և տոկոսի վճարում

Վարկի մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատված (Բնակարանային միկրովարկ`

6-12 ամիս, Էներգաարդյունավետ վերանորոգում` 6-24 ամիս), տոկոսների վճարումը՝ ամսական:

Արտոնյալ ժամկետից հետո՝ ամսական հավասարաչափ մարումների ժամանակացույց

Վաղաժամկետ մարման տույժ չի կիրառվում
Տույժեր, տուգանքներ

 

Ժամկետանց գումարի տույժ՝ օրական 0,05%, ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ օրական 0,08%

Վարկի ապահովվածություն  երրորդ անձի երաշխավորություն                                                  վերոնորոգվող անշարժ գույք
Դրամաշնորհ Վարկի գումարի 10%-ի չափով                                                      Վարկի գումարի 5%-ի չափով
Հայտի ուսումնասիրության վճար 5 000 ՀՀ դրամ
Ապահովագրություն

Բնակարանային միկրովարկի դեպքում՝ դժբախտ պատահարներից

ապահովագրություն՝վարկի գումարի մնացորդի արժեքից տարեկան 0.2-0.22% դրույքով 

Էներգաարդյունավետ վերանորոգման դեպքում՝գրավադրվող բնակելի անշարժ գույքի

տարեկան ապահովագրություն՝ ֆիզիկական վնասից գույքի արժեքի նկատմամբ

տարեկան 0.2-0.22% դրույքով,դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն՝

վարկի գումարի արժեքից տարեկան 0.2-0.22% դրույքով

 

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն                                                                                                            50%
Վարկի սպասարկման վճար վարկի գումարի 0.7% չափով, նվազագույնը՝ 30 000 ՀՀ դրամ
Որոշման կայացում անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Վարկի ձևակերպում անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Այլ պայմաններ

Երաշխավորը պետք է բավարարի Ընկերության կողմից սահմանված չափանիշներին

 •  Գրավի առարկան պետք է գնահատված լինի անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից:
 • Էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկերը տրամադրվում են բացառապես բնակելի անշարժ գույքի էներգաարդյունավետության բարձրացման նպատակով: Վարկի գումարի առնվազն 70%-ը պետք է ուղղված լինի էներգաարդյունավետության բարձրացման համար նախատեսված նյութերի/պարագաների ձեռք բերմանը: Վերանորոգման ավարտից հետո բնակարանի էներգաարդյունավետությունը պետք է ապահովի նվազագույնը 40% էներգախնայողություն
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր 

Վարկառուի, համավարկառուի/ների (առկայությանդեպքումևերաշխավորի  կողմից

 

 • դիմում՝ վարկ ստանալու վերաբերյալ
 • անձնագիրը /փոխարինող փաստաթուղթ/ և սոցիալական քարտն իր պատճեով (2 օրինակից) 
 • տեղեկանք բնակության վայրից
 • տեղեկանքներ եկամուտների վերաբերյալ (սահմանված տեղեկանք աշխատավայրից աշխատավարձի չափի նշմամբ, այլ տեղեկանքներ և այլն, որոնք հավաստում են եկամուտների մեծությունը)
 • աշխատանքային գրքույկի պատճեն (առկայության դեպքում)
 • աշխատանքային պայմանագրի պատճեն
 • ամուսնության/ամուսնալուծության վկայականն իր պատճենով՝ 2 օրինակից (առկայության դեպքում)
 • ամուսնու անձնագիրն իր պատճենով (2 օրինակից)
 • երեխաների առկայության դեպքում երեխաների անձնագրերն իրենց պատճեով
 • բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգման աշխատանքների ծախսերինախահաշիվ` աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպության կամ վարկառուի/համավարկառուի ստորագրությամբ
 • Անհրաժեշտության դեպքում նաև համավարկառու
 • Երաշխավոր՝ անձնագիր, սոցքարտ, տեղեկանք եկամուտների վերաբերյալ
 • Վերանորոգվող անշարժ գույքի վկայականի պատճենը
 • Անհրաժեշտության դեպքում նաև այլ փաստաթղթեր

Տեղեկատվական ամփոփագիր

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am

 

«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է»

 

ՁԵՐ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՔԱՂՎԱԾՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ ԱՆՎՃԱՐ Է

 

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ  ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ  ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ և ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ


Թարմացվել է՝22/08/2019 11:30:58