Վերանորոգման վարկեր «Ջերմ Օջախ» ծրագրի շրջանակներում

      Բնակարանային միկրովարկեր                                             Էներգաարդյունավետ վերանորոգում
Վարկավորման տարածաշրջանը հիմնականում ք.Երևան (բացառությամբ՝ ԿԵՆՏՐՈՆ համայնքի) և հարակից մարզեր
Վարկի նպատակը բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում, էներգաարդյունավետ համակարգերի ձեռք բերում
Վարկի արժույթը ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետը       60-240 ամիս                                                                                    120-240
Տարեկան տոկոսադրույքը        12%                                                                                                  10%
Վարկի սահմանային գումարը 250 000-2 200 000 ՀՀ դրամ                                2 200 000- 5 500 000 ՀՀ դրամ
Վարկի և տոկոսի վճարում

Վարկի մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատված (Բնակարանային միկրովարկ`

6-12 ամիս, Էներգաարդյունավետ վերանորոգում` 6-24 ամիս), տոկոսների վճարումը՝ ամսական:

Արտոնյալ ժամկետից հետո՝ ամսական հավասարաչափ մարումների ժամանակացույց

Վաղաժամկետ մարման տույժ առաջին 1 տարվա ընթացքում վարկի 10%-ից ավել վճարվող գումարի 0.6% չափով
Տույժեր, տուգանքներ մարումների ժամանակացույցում նախատեսված ժամկետներում վարկի չմարման դեպքում, ժամկետանց վարկի գումարի նկատմամբ մինչև պայմանագիրը կնքելու օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի կրկնապատիկի չափով
մարումների ժամանակացույցում նախատեսված ժամկետներում վարկի չմարման դեպքում գանձվում է տույժ՝ 

 

Ժամկետանց գումարի տույժ՝ օրական 0,05%, ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ օրական 0,08%, ժամկետանց գումարի տոկոս՝ տարեկան 24 %, խնդրահարույց վարկի սպասարկման միջնորդավճար՝ օրական 0,5%

Վարկի ապահովվածություն  երրորդ անձի երաշխավորություն                                                  վերոնորոգվող անշարժ գույք
Դրամաշնորհ Վարկի գումարի 10%-ի չափով                                                      Վարկի գումարի 5%-ի չափով
Հայտի ուսումնասիրության վճար 5 000 ՀՀ դրամ
Ապահովագրություն

Բնակարանային միկրովարկի դեպքում՝ դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն՝վարկի գումարի մնացորդի արժեքից տարեկան 0.2-0.22% դրույքով 

Էներգաարդյունավետ վերանորոգման դեպքում՝ գրավադրվող բնակելի անշարժ գույքի տարեկան ապահովագրություն՝ ֆիզիկական վնասից գույքի արժեքի նկատմամբ տարեկան 0.2-0.22% դրույքով,

դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն՝վարկի գումարի արժեքից տարեկան 0.2-0.22% դրույքով

 

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն                                                                                                            50%
Վարկի սպասարկման վճար վարկի գումարի 0.7% չափով, նվազագույնը՝ 30 000 ՀՀ դրամ
Որոշման կայացում անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Վարկի ձևակերպում անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Այլ պայմաններ

Երաշխավորը պետք է բավարարի Ընկերության կողմից սահմանված չափանիշներին

 •  Գրավի առարկան պետք է գնահատված լինի անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից:
 • Էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկերը տրամադրվում են բացառապես բնակելի անշարժ գույքի էներգաարդյունավետության բարձրացման նպատակով: Վարկի գումարի առնվազն 70%-ը պետք է ուղղված լինի էներգաարդյունավետության բարձրացման համար նախատեսված նյութերի/պարագաների ձեռք բերմանը: Վերանորոգման ավարտից հետո բնակարանի էներգաարդյունավետությունը պետք է ապահովի նվազագույնը 40% էներգախնայողություն
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր 

Վարկառուի, համավարկառուի/ների (առկայությանդեպքումևերաշխավորի  կողմից

 

 • դիմում՝ վարկ ստանալու վերաբերյալ
 • անձնագիրը /փոխարինող փաստաթուղթ/ և սոցիալական քարտն իր պատճեով (2 օրինակից) 
 • տեղեկանք բնակության վայրից
 • տեղեկանքներ եկամուտների վերաբերյալ (սահմանված տեղեկանք աշխատավայրից աշխատավարձի չափի նշմամբ, այլ տեղեկանքներ և այլն, որոնք հավաստում են եկամուտների մեծությունը)
 • աշխատանքային գրքույկի պատճեն (առկայության դեպքում)
 • աշխատանքային պայմանագրի պատճեն
 • ամուսնության/ամուսնալուծության վկայականն իր պատճենով՝ 2 օրինակից (առկայության դեպքում)
 • ամուսնու անձնագիրն իր պատճենով (2 օրինակից)
 • երեխաների առկայության դեպքում երեխաների անձնագրերն իրենց պատճեով
 • բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգման աշխատանքների ծախսերինախահաշիվ` աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպության կամ վարկառուի/համավարկառուի ստորագրությամբ
 • Անհրաժեշտության դեպքում նաև համավարկառու
 • Երաշխավոր՝ անձնագիր, սոցքարտ, տեղեկանք եկամուտների վերաբերյալ
 • Վերանորոգվող անշարժ գույքի վկայականի պատճենը
 • Անհրաժեշտության դեպքում նաև այլ փաստաթղթեր

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am

Թարմացվել է՝16/08/2018 10:53:40