Վերանորոգման վարկեր «Ջերմ Օջախ» ծրագրի շրջանակներում

      Բնակարանային միկրովարկեր                                             Էներգաարդյունավետ վերանորոգում
Վարկավորման տարածաշրջանը հիմնականում ք.Երևան (բացառությամբ՝ ԿԵՆՏՐՈՆ համայնքի), ք.Աբովյան, ք.Էջմիածին, ք.Մասիս, ք.Աշտարակ
Վարկի նպատակը բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում, էներգաարդյունավետ համակարգերի ձեռք բերում
Վարկի արժույթը ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետը       60-240 ամիս                                                                                    120-240
Տարեկան տոկոսադրույքը        13%                                                                                                  11%
Վարկի սահմանային գումարը 250 000-2 200 000 ՀՀ դրամ                                2 200 000- 5 500 000 ՀՀ դրամ
Վարկի և տոկոսի վճարում

Վարկի մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատված (Բնակարանային միկրովարկ`

6-12 ամիս, Էներգաարդյունավետ վերանորոգում` 6-24 ամիս), տոկոսների վճարումը՝ ամսական:

Արտոնյալ ժամկետից հետո՝ ամսական հավասարաչափ մարումների ժամանակացույց

Վաղաժամկետ մարման տույժ առաջին 1 տարվա ընթացքում վարկի 10%-ից ավել վճարվող գումարի 3% չափով
Տույժեր, տուգանքներ
 • մարումների ժամանակացույցում նախատեսված ժամկետներում վարկի չմարման դեպքում, ժամկետանց վարկի գումարի նկատմամբ մինչև պայմանագիրը կնքելու օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի կրկնապատիկի չափով
 • մարումների ժամանակացույցում նախատեսված ժամկետներում վարկի չմարման դեպքում գանձվում է տույժ՝ յուրաքանչյուր ուշացած օրվա համար ժամկետանց վարկի գումարի 0.3% չափով
 • տոկոսների գծով ժամկետանց պարտք առաջանալու դեպքում գանձվում է տույժ՝ յուրաքանչյուր ուշացած օրվա համար ժամկետանց տոկոսագումարի 0.5% չափով
Վարկի ապահովվածություն  երրորդ անձի երաշխավորություն                                                  վերոնորոգվող անշարժ գույք
Դրամաշնորհ Վարկի գումարի 10%-ի չափով                                                      Վարկի գումարի 5%-ի չափով
Հայտի ուսումնասիրության վճար 5 000 ՀՀ դրամ
Ապահովագրություն

Բնակարանային միկրովարկի դեպքում՝ դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն՝վարկի գումարի մնացորդի արժեքից տարեկան 0.2-0.22% դրույքով 

Էներգաարդյունավետ վերանորոգման դեպքում՝ գրավադրվող բնակելի անշարժ գույքի տարեկան ապահովագրություն՝ ֆիզիկական վնասից գույքի արժեքի նկատմամբ տարեկան 0.2-0.22% դրույքով,

դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն՝վարկի գումարի արժեքից տարեկան 0.2-0.22% դրույքով

 

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն                                                                                                            50%
Վարկի սպասարկման վճար վարկի գումարի 0.7% չափով, նվազագույնը՝ 30 000 ՀՀ դրամ
Որոշման կայացում անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Վարկի ձևակերպում անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Այլ պայմաններ

Երաշխավորը պետք է բավարարի Ընկերության կողմից սահմանված չափանիշներին

 •  Գրավի առարկան պետք է գնահատված լինի անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից:
 • Էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկերը տրամադրվում են բացառապես բնակելի անշարժ գույքի էներգաարդյունավետության բարձրացման նպատակով: Վարկի գումարի առնվազն 70%-ը պետք է ուղղված լինի էներգաարդյունավետության բարձրացման համար նախատեսված նյութերի/պարագաների ձեռք բերմանը: Վերանորոգման ավարտից հետո բնակարանի էներգաարդյունավետությունը պետք է ապահովի նվազագույնը 40% էներգախնայողություն
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր 

Վարկառուի, համավարկառուի/ների (առկայությանդեպքումևերաշխավորի  կողմից

 

 • դիմում՝ վարկ ստանալու վերաբերյալ
 • անձնագիրը /փոխարինող փաստաթուղթ/ և սոցիալական քարտն իր պատճեով (2 օրինակից) 
 • տեղեկանք բնակության վայրից
 • տեղեկանքներ եկամուտների վերաբերյալ (սահմանված տեղեկանք աշխատավայրից աշխատավարձի չափի նշմամբ, այլ տեղեկանքներ և այլն, որոնք հավաստում են եկամուտների մեծությունը)
 • աշխատանքային գրքույկի պատճեն (առկայության դեպքում)
 • աշխատանքային պայմանագրի պատճեն
 • ամուսնության/ամուսնալուծության վկայականն իր պատճենով՝ 2 օրինակից (առկայության դեպքում)
 • ամուսնու անձնագիրն իր պատճենով (2 օրինակից)
 • երեխաների առկայության դեպքում երեխաների անձնագրերն իրենց պատճեով
 • բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգման աշխատանքների ծախսերինախահաշիվ` աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպության կամ վարկառուի/համավարկառուի ստորագրությամբ
 • Անհրաժեշտության դեպքում նաև համավարկառու
 • Երաշխավոր՝ անձնագիր, սոցքարտ, տեղեկանք եկամուտների վերաբերյալ
 • Վերանորոգվող անշարժ գույքի վկայականի պատճենը
 • Անհրաժեշտության դեպքում նաև այլ փաստաթղթեր

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.abcfinance.am

Թարմացվել է՝15/12/2017 14:35:56