Ակնթարթային միկրո վարկ

 

Վարկի արժույթը ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար

Տրամադրման կարգը

Կանխիկ/անկանխիկ Կանխիկ/անկանխիկ   

Կարգավիճակ

 անհատ ձեռնարկատեր անհատ ձեռնարկատեր   

Վարկի ժամկետը

 առավելագույնը 12 ամիս առավելագույնը 12 ամիս    

Վարկի գումարը

 250.000- 1.000.000 ՀՀ դրամ

500-2000 ԱՄՆ դոլար

Տարեկան տոկոսադրույքը

 18%

16%

Վարկի ապահովվածություն

 առանց գրավի և/կամ երաշխավորության  առանց գրավի և/կամ երաշխավորության

Մարումների գրաֆիկ

 անուիտետային  անուիտետային

Հայտի ուսումնասիրության վճար

2 000 ՀՀ դրամ 

2 000 ՀՀ դրամ 

Վարկի տրամադրման միջնորդավճար (միանվագ)

 3.5 % 3%

Վարկի սպասարկման վճար (ամսական)

 1% սկզբնական գումարի նկատմամբ ամսական 1.5 % նվազող մնացորդի նկատմամբ

Կանխիկացման վճար

1% 0.5%

Տույժեր տուգանքներ

 Ժամկետանց գումարի տույժ՝ օրական 0,05%, ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ օրական 0,08%

Վարկառուի գրանցման/բնակության վայր

 Երևան քաղաքում և Երևան քաղաքին 50 կմ. շառավիղով հարող տարածքներում

Վարկի որոշման կայացում*

 30 րոպեի ընթացքում
Վարկի ձևակերպում**  անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից առավելագույնը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Հաճախորդի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ  Սպասարկված կամ սպասարկվող վարկի պարտավորությունների կատարման գծով (առկայության դեպում) վերջին 12 ամսվա ընթացքում ժամկետանց օրերի քանակը չպետք է գերազանցի 36 օրացուցային օրը, և/կամ, սպասարկված կամ սպասարկվող վարկի պարտավորությունների կատարման գծով (առկայության դեպում) վերջին 12 ամսվա ընթացում միանվագ ժամկետանց օրերի քանակը չպետք է գերազանցի 15 օրացուցային օրը, բացառությամբ, եթե այն՝ վարկատու կազմակերպության կողմից տրամադրված համապա-տասխան գրության համաձայն պայմանավորված չէ Հաճախորդի անպարտաճանաչությամբ կամ անվճարունակությամբ, ինչպես նաև ԱՔՌԱ Վարկային Բյուրոյի կողմից տրամադրված «ԱՔՌԱ Սքոր» զեկույցում Վարկառուի դիրքը ըստ ԱՔՌԱ կանխատեսվող սքորի պետք է լինի առնվազն 600 միավոր:
Վարկավորում  Հաճախորդի դիմում-հայտի բավարարման/մերժման վերաբերյալ նախնական որոշումը կայացվում է պարզեցված ընթացակարգով իրավաբանական անձանց վարկավորման մասնագետի կողմից, իսկ վերջնական որոշումը կայացվում է բաժնի ղեկավարի կողմից հաճախորդի հետ Վ/Կ գրասենյակում առերես հանդիպելուց հետո, ընդ որում մերժման հիմք կարող է հանդիսանալ նաև վարկային մասնագետի և/կամ բաժնի ղեկավարի սուբյեկտիվ կարծիքը

Պահանջվող փաստաթղթեր

 անձնագիր, սոցիալականքարտ կամ նույականացման քարտ, վերջին եռամսյակի հարկային հաշվետվություն 

 * Վարկերի հաստատումն իրականցվում է առցանց կամ գրասենյակում: Սույն վարկատեսակով ուղղարկված հայտի ընթացքին կարող եք հետևյալ նաև online: Դիմումի կարգավիճակ բաժնում հավաքեք Ձեզ տրված ծածկագիրը և տեղեկացեք հայտի ընթացքին:

 ** Պահանջվող  լրացուցիչ փաստաթղթերի ապահովում գրասենյակ ներկայանալու ժամանակ

Թարմացվել է՝23/08/2018 15:40:36Դիմել