Ակնթարթային միկրո վարկ

առանց գրավի, առանց երաշխավորության

մինչև 3 ամիս մարման ժամկետով

Տեսնել

Ակնթարթային միկրո վարկ

 

Վարկի արժույթը ԱՄՆ դոլար

Տրամադրման կարգը

Կանխիկ/անկանխիկ

Կարգավիճակ

անհատ ձեռնարկատեր

Վարկի ժամկետը

առավելագույնը 3 ամիս

Վարկի գումարը

500-1500 ԱՄՆ դոլար

Տարեկան տոկոսադրույքը

16%

Վարկի ապահովվածություն

առանց գրավի և/կամ երաշխավորության

Մարումների գրաֆիկ

անուիտետային

Հայտի ուսումնասիրության վճար

2 000 ՀՀ դրամ 

Վարկի սպասարկման վճար (միանվագ)

3%

Վարկի սպասարկման միջնորդավճար (ամսական)

ամսական 1.5 % նվազող մնացորդի նկատմամբ

Տույժեր տուգանքներ

ժամկետանց գումարի տույժ օրական 0.3%, ժամկետանց տոկոսի տույժ օրական ՝0.5%, ժամկետանց գումարի տոկոս (վնաս)` 24%

Վարկառուի գրանցման/բնակության վայր

Երևան քաղաքում և Երևան քաղաքին 50 կմ. շառավիղով հարող տարածքներում

Վարկի որոշման կայացում*

30 րոպեի ընթացքում
Վարկի ձևակերպում** անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից առավելագույնը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Հաճախորդի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ Սպասարկված կամ սպասարկվող վարկի պարտավորությունների կատարման գծով (առկայության դեպում) վերջին 12 ամսվա ընթացքում ժամկետանց օրերի քանակը չպետք է գերազանցի 36 օրացուցային օրը, և/կամ, սպասարկված կամ սպասարկվող վարկի պարտավորությունների կատարման գծով (առկայության դեպում) վերջին 12 ամսվա ընթացում միանվագ ժամկետանց օրերի քանակը չպետք է գերազանցի 15 օրացուցային օրը, բացառությամբ, եթե այն՝ վարկատու կազմակերպության կողմից տրամադրված համապա-տասխան գրության համաձայն պայմանավորված չէ Հաճախորդի անպարտաճանաչությամբ կամ անվճարունակությամբ, ինչպես նաև ԱՔՌԱ Վարկային Բյուրոյի կողմից տրամադրված «ԱՔՌԱ Սքոր» զեկույցում Վարկառուի դիրքը ըստ ԱՔՌԱ կանխատեսվող սքորի պետք է լինի առնվազն 600 միավոր:
Վարկավորում Հաճախորդի դիմում-հայտի բավարարման/մերժման վերաբերյալ նախնական որոշումը կայացվում է պարզեցված ընթացակարգով իրավաբանական անձանց վարկավորման մասնագետի կողմից, իսկ վերջնական որոշումը կայացվում է բաժնի ղեկավարի կողմից հաճախորդի հետ Վ/Կ գրասենյակում առերես հանդիպելուց հետո, ընդ որում մերժման հիմք կարող է հանդիսանալ նաև վարկային մասնագետի և/կամ բաժնի ղեկավարի սուբյեկտիվ կարծիքը

Պահանջվող փաստաթղթեր

անձնագիր, սոցիալականքարտ կամ նույականացման քարտ, վերջին եռամսյակի հարկային հաշվետվություն 

 * Վարկերի հաստատումն իրականցվում է առցանց կամ գրասենյակում: Սույն վարկատեսակով ուղղարկված հայտի ընթացքին կարող եք հետևյալ նաև online: Դիմումի կարգավիճակ բաժնում հավաքեք Ձեզ տրված ծածկագիրը և տեղեկացեք հայտի ընթացքին:

 ** Պահանջվող  լրացուցիչ փաստաթղթերի ապահովում գրասենյակ ներկայանալու ժամանակ

Թարմացվել է՝06/04/2017 15:56:53Դիմել