Սեփական ռեսուրսներ

Վարկի նպատակը
 • բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերում
 • բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում
 • բնակելի անշարժ գույքի կառուցապատում
Վարկավորման տարածաշրջանը հիմնականում ք.Երևան, ք.Աբովյան, ք.Էջմիածին, ք.Մասիս, ք.Աշտարակ
Վարկի արժույթը ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար
Վարկի ժամկետը 1 – 180 ամիս
Տարեկան տոկոսադրույքը
 • Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում՝ 12-18%
 • Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում՝ 14-20%
 • Բնակելի անշարժ գույքի կառուցապատում՝ 14-20%
Կանխավճար (նվազագույնը) բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում՝ 20%
Վարկի սահմանային գումարը
 • Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում՝80 000 000 ՀՀ դրամ
 • Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում/կառուցապատում՝ 20 000 000 ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն գումար չի սահմանվում
Վարկ / Գրավի արժեք սահմանային հարաբերակցությունը
 • Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում` 80%
 • Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում/կառուցապատում՝ 50%
Վարկի և տոկոսի վճարում Անուիտետային կամ մայր գումարի հավասարաչափ մարման գրաֆիկ 
Տույժեր, տուգանքներ Պայմանագրի կնքման օրվա դրությամ ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային 
տարեկան դրույքի կրկնապատիկիչափով, ժամկետանց գումարի տույժ օրական՝ 0.05%, ժամկետանց տոկոսի տույժ օրական՝ 0.08%
 Վաղաժամկետ մարման տույժ  առաջին 1 տարվա ընթացքում վարկի 10%-ից ավել վճարվող գումարի 0.6% չափով
 Հայտի ուսումնասիրության վճար  5 000 ՀՀ դրամ
Գրավի գնահատման վճար 15.000-25.000 ՀՀ դրամ
Կադաստրի հետ կապված վճար 26.400-97.800 ՀՀ դրամ
Նոտարական վավերացման վճար 15.000-35.000 ՀՀ դրամ
 Վարկի սպասարկման վճար  վարկի գումարի 0.7% չափով, նվազագույնը՝ 30 000 ՀՀ դրամ
 Որոշման կայացում  անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում
 Վարկի ձևակերպում  անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում
 Անհրաժեշտ պայմաններ
 • գրավադրվող բնակելի անշարժ գույքի գնահատում՝ անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից
 • գրավադրվող բնակելի անշարժ գույքի տարեկան ապահովագրում ֆիզիկական վնասից՝ վարկի գումարի (սեփական ռեսուրսներով տրամադրվող վարկերի դեպքում՝ վարկի մնացորդային գումարի) նկատմամբ տարեկան 0.2-0.22% դրույքով
 • վարկառուի դժբախտ դեպքերից տարեկան ապահովագրություն՝ վարկի գումարի արժեքից տարեկան 0.2- 0.22% դրույքով

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am

Թարմացվել է՝23/08/2018 16:24:32