Անշարժ/շարժական գույք – եկամուտներ

Վարկի արժույթը ՀՀ դրամ

Տրամադրման կարգը

Կանխիկ կամ անկանխիկ

Վարկառուի տարիքը

18-63

Տարեկան անվանականտոկոսադրույքը

24%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը *

61.20%

Վարկի ժամկետը

մինչև 60 ամիս

Վարկի գումարը

առավելագույնը 15.000.000 ՀՀ դրամ  

Վարկի ապահովածությունը

անշարժ գույք կամ տրանսպորտային միջոց, որի մաշվածությունը չի գերազանցում 15 տարին, բացառությամբ ռուսական արտադրության ավտոմեքենաների, որոնց մաշվածությունը չպետք է գերազանցի 5 տարին

Վարկ / Գրավ հարաբերակցությունը

լիկվիդային գնի մինչև 60%

Տոկոսի վճարում**

ամենամսյա 

Վարկի մարում

ամենամսյա կամ պայմանագրային

Հայտի ուսումնասիրության վճար

10 000 ՀՀ դրամ (կիրառվում է միայն անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում)

Վարկի սպասարկման միջնորդավճար (ամսական)

շարժական գույքի գրավադրման դեպքում՝ վարկի մայր գումարի մնացորդի 1.9%-ի չափով,

անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ 

մինչև 1.500.000 ՀՀ դրամ՝ 1.9%
1.500.001-3.000.000 ՀՀ դրամ` 1.5%
3.000.001-5.000.000 ՀՀ դրամ` 1.1%

5.000.001-10.000.000 ՀՀ դրամ ` 0.7%

Վարկի տրամադրման վճար (միանվագ)

վարկի գումարի 1.7% (կիրառվում է միայն շարժական գույքի գրավադրման դեպքում)

Կանխիկացման վճար

0.3%

Գրավի գնահատման վճար

10.000-25.000 ՀՀ դրամ

Նոտարական վավերացման վճար

15.000 ՀՀ դրամ (միայն անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում)

Տույժեր, տուգանքներ

Ժամկետանց գումարի տույժ օրական՝ 0.3%, ժամկետանց տոկոսի տույժ օրական՝  0.5%, ժամկետանց գումարի տոկոս (վնաս)` 24%

Վարկի տրամադրման (կամ մերժման) որոշման կայացում

անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Վարկի տրամադրում

առավելագույնը 5 աշխատանքային (ավտոմեքենայի գրավադրման դեպքում՝ 1 օր)

Լրացուցիչ պայմաններ

  • անշարժ գույքի գտնվելու վայրը՝ ք. Երևան կամ հարակից մարզկենտրոններ
  • ավտոմեքենայի գրավադրում՝ մինչև 15 տարվա մաշվածության մեքենաներ

* - ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ,ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ձԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ և ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԷՋՈՒՄ
** - Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա և կիրառվում են վարկի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ (այսինքն յուրաքանչյուր օրվա տոկոսագումարը հաշվարկվում է տվյալ օրվա դրությամբ վարկի մայր գումարի մնացորդի նկատմամբ):

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ- Անշարժ գույք +/- եկամուտներ 

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ- Շարժական գույք +/- եկամուտներ 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ

Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

Վարկի ձևակերպման վայրը՝ կազմակերպության գրասենյակ:

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.abcfinance.am

Թարմացվել է՝18/10/2017 11:58:03