Անշարժ/շարժական գույք – եկամուտներ

«Հարգելի Հաճախորդ, տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ սույն վարկատեսակն ունի բարձր փաստացի տոկոսադրույք, ուստի նախապես դիտարկեք շուկայում առկա նմանատիպ այլ ծառայությունները և գնահատեք վարկը մարելու Ձեր հնարավորությունները»

Հարգելի Հաճախորդ, տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ սույն վարկատեսակն ունի բարձր փաստացի տոկոսադրույք, ուստի նախապես դիտարկեք շուկայում առկա նմանատիպ այլ ծառայությունները և գնահատեք վարկը մարելու Ձեր հնարավորությունները

Վարկի արժույթը ՀՀ դրամ

Տրամադրման կարգը

Կանխիկ կամ անկանխիկ

Վարկառուի տարիքը

18-63

Տարեկան անվանականտոկոսադրույքը

24%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը *

61.20%

Վարկի ժամկետը

անշարժ գույք՝ մինչև 60 ամիս

շարժական գույք՝ մինչր 120 ամիս

Վարկի գումարը

անշարժ գույք՝ առավելագույնը 15.000.000 ՀՀ դրամ ,  շարժական գույք՝ 500 000-25 000 000 ՀՀ դրամ

Վարկի ապահովածությունը

անշարժ գույք կամ տրանսպորտային միջոց, որի մաշվածությունը չի գերազանցում 20 տարին, բացառությամբ ռուսական արտադրության ավտոմեքենաների, որոնց մաշվածությունը չպետք է գերազանցի 5 տարին

Վարկ / Գրավ հարաբերակցությունը

50-80%

Տոկոսի վճարում**

ամենամսյա 

Վարկի մարում

ամենամսյա կամ պայմանագրային

Հայտի ուսումնասիրության վճար

10 000 ՀՀ դրամ (կիրառվում է միայն անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում)

Վարկի սպասարկման միջնորդավճար (ամսական)

շարժական գույքի գրավադրման դեպքում՝ վարկի մայր գումարի մնացորդի 1.9%-ի չափով,

անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ 

մինչև 1.500.000 ՀՀ դրամ՝ 1.9%
1.500.001-3.000.000 ՀՀ դրամ` 1.5%
3.000.001-5.000.000 ՀՀ դրամ` 1.1%

5.000.001-10.000.000 ՀՀ դրամ ` 0.7%

Վարկի տրամադրման վճար (միանվագ)

վարկի գումարի 1.7% (կիրառվում է միայն շարժական գույքի գրավադրման դեպքում)

Կանխիկացման վճար

0.3%

Գրավի գնահատման վճար

7.000-25.000 ՀՀ դրամ

Նոտարական վավերացման վճար

15.000 ՀՀ դրամ (միայն անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում)

Տույժեր, տուգանքներ

Ժամկետանց գումարի տույժ՝ օրական 0,05%, ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ օրական 0,08%

Վարկի տրամադրման (կամ մերժման) որոշման կայացում

անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Վարկի տրամադրում

առավելագույնը 5 աշխատանքային (ավտոմեքենայի գրավադրման դեպքում՝ 1 օր)

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ (շարժական գույքի դեպքում)

  • անձնագիր
  • սոց. քարտ կամ նույնականացման քարտ
  • վարորդական իրավունք
  • մեքենայի սեփականության վկայական
  • տեխ. անձնագիր

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ (անշարժ գույքի դեպքում)

  • անձնագիր
  • սոց. քարտ կամ նույնականացման քարտ
  • անշարժ գույքի սեփականության վկայական

Լրացուցիչ պայմաններ

  • անշարժ գույքի գտնվելու վայրը՝ ք. Երևան կամ հարակից մարզկենտրոններ
  • ավտոմեքենայի գրավադրում՝ մինչև 20 տարվա մաշվածության մեքենաներ

* - ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ,ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ձԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ և ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԷՋՈՒՄ
** - Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա և կիրառվում են վարկի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ (այսինքն յուրաքանչյուր օրվա տոկոսագումարը հաշվարկվում է տվյալ օրվա դրությամբ վարկի մայր գումարի մնացորդի նկատմամբ):

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ- Անշարժ գույք - եկամուտներ 

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ- Շարժական գույք - եկամուտներ մինչր 10 000 000 ՀՀ դրամ

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ

Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

Վարկի ձևակերպման վայրը՝ կազմակերպության գրասենյակ:

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am

 

«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է»

 

ՁԵՐ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՔԱՂՎԱԾՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ ԱՆՎՃԱՐ Է

 

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ  ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ  ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ և ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ


Թարմացվել է՝22/08/2019 11:31:30