Բնակարանի ձեռքբերում (Ազգային հիփոթեքային ընկերություն)

Վարկառու / Համավարկառու

ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ

Վարկի գումարի առավելագույն մեծությունը

2 մլն. մինչև 60 մլն ՀՀ դրամ

Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը

10.5 %

Վարկի տրամադրման տոկոսադրույքը

 13-14%

Տոկոսադրույքի սահմանումն առաջին 3 տարվա համար

հաստատուն

Վարկի տրամադրման արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման ժամկետը

120-240 ամիս

Տրամադրման եղանակը

միանվագ

Վարկային պարտավորությունների

 ապահովածությունը

ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքի գրավադնում, առանձին դեպքերում նաև այլ գույքի գրավադնում

Գույքի ձեռք բերման և/կամ գրավադրման պայմանագիրը

եռակողմ պայմանագիր

Վարկի դիմաց կատարվող վճարումները*

հավասարաչափ մեծությամբ

Վճարման պարբերականությունը

ամսական

Պահանջվող կանխավճարի գումարը

սկսած 30%-ից, առանձին դեպքերում սկսած 10%-ից

Վարկի գումար / գրավի գրավադրված արժեք գործակից

առավելագույնը 70%

ԸՊԵ` ընդհանուր պարտավորություններ / զուտ եկամուտ գործ.

առավելագույնը 60%

Վաղաժամկետ մարման համար գանձվող տույժ միայն  առաջին տարվա համար

ավել վճարած գումարի 3%

Վարկի ժամկետանց մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տուգանք՝ չվճարված յուրաքանչյուր օրվա համար

            օրական 0.3%

 

Վարկի ժամկետանց մայր գումարի մասով հաշվարկվող օրական տուգանք

Պայմանագրի կնքման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային տարեկան դրույքի կրկնապատիկի չափով

Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով՝ չվճարված յուրաքանչյուր օրվա համար տույժ

օրական 0.5%

Վարկի գումարի տրամադրում գրավի, հիփոթեքի իրավունքի պետական գրանցման վկայականը  ստանալուց

առավելագույնը 3 աշխ. օրվա ընթացքում

Վերաֆինանսավորման ժամկետ

180 օր

Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացում

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Վարկի ձևակերպում

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 «Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.abcfinance.am

 


 

Թարմացվել է՝06/09/2017 11:58:00