Միկրո վերանորոգման վարկեր

 

Վարկառու / Համավարկառու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի
Վարկի գումարի առավելագույն մեծությունը 500 - 4,000 ԱՄՆ դոլար
Վարկի տրամադրման տոկոսադրույքը 16%
Վարկի տրամադրման արժույթը ԱՄՆ դոլար
Վարկի տրամադրման ժամկետը 24 - 60 ամիս
Վարկի նպատակը բնակելի և ոչ բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում
Տրամադրման եղանակը փուլային
Վարկային պարտավորությունների ապահովվածությունը նվազագույնը երկու անձի (երրորդ անձի) երաշխավորություն
Վարկառուին ներկայացվող պահանջներ
  1. Վարկառուն պետք է ներկայացնի հիմնավոր տեղեկատվություն եկամուտների վերաբերյալ։
  2. Հայտի ընդունման օրվա դրությամբ հավանական վարկառուն չպետք է ունենա ժամկետանց պարտավորություններ, 
Հավանական վարկառուի վերջին տասներկու ամիսների ընթացքում բոլոր վարկերի/գործող և մարված/ գծով ուշացված օրերի ընդհանուր քանակը չպետք է   գերազանցի 30 օրացույցային օրը /հիմք է ընդունվում ԱՔՌԱ վարկային բյուրո կատարված հարցման զեկույցը/,
Երաշխավորին ներկայացվող պահանջներ Հավանական երաշխավորները պետք է լինեն գրանցված աշխատող (նվազագույնը վեց ամիս), և հայտի ընդունման օրվա դրությամբ չպետք է ունենա   ժամկետանց պարտավորություններ
Վարկի դիմաց կատարվող վճարումներ Վարկի գումարի և վարկի դիմաց հաշվարկված տոկոսների մարումն իրականացվելու է ամսական հավասարաչափ վճարումներով՝ անուիտետային եղանակով
Վճարման պարբերականությունը ամսական
Արտոնյալ ժամանակահատված 0
Վարկի տրամադրման միջնովճար 30,000 ՀՀ դրամ,
Վարկի սպասարկման ամսական վճար վարկի գումարի 0.7%, նվազագույնը՝ 30 000 ՀՀ դրամ միանվա և ամսական վարկի 0.5% մնացորդ
Դրամաշնորհ Առկա չէ
ԸՊԵ` ընդհանուր պարտավորություններ / զուտ եկամուտ գործ ԸՊԵ հաշվարկ չի կատարվում
Վաղաժամկետ մարման համար գանձվող տույժ միայն  առաջին տարվա համար վարկի գումարի 10%-ից ավել վճարած գումարի 3%
Վարկի ժամկետանց մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տուգանք՝ չվճարված յուրաքանչյուր օրվա համար օրական 0.3%
Վարկի ժամկետանց մայր գումարի մասով հաշվարկվող Պայմանագրի կնքման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ-ի կողմից
Օրական տուգանք սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային տարեկան դրույքի կրկնապատիկի չափով
Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով՝ չվճարված յուրաքանչյուր օրվա համար տույժ օրական 0.5%
Վարկի գումարի տրամադրում՝ վարկային և երաշխավորության պայմանագրերի կնքումից հետո առավելագույնը 3/երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում
Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացում 1 օրում
Վարկի տրամադրում 1 օրում

  «Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.abcfinance.am

Թարմացվել է՝13/12/2017 15:49:27