Աշխատավարձի տասնապատիկ

 

Վարի արժույթը ՀՀ դրամ
Տրամադրման կարգը կանխիկ/անկանխիկ
Վարրկի գումարը վարկառուի փաստաթղթավորված աշխատավարձի տասնապատիկի չափով, բայց ոչ ավել քան 1.500.000 ՀՀ դրամը
Վարկի ժամկետը մինչև 36 ամիս
Տարեկան տոկոսադրույքը 24%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը  77.20%
Վարկի մարում անուիտետային
Հայտի ուսումնասիրության վճար 3.000 ՀՀ դրամ
Կանխիկացման վճար 0.3%
Վարկի սպասարկման միջնորդավճար վարկի սկզբնական գումարի 2%-ի չափով, ամսական
Տույժեր,տուգանքներ Ժամկետանց գումարի տույժ` 0.3% օրական, Ժամկետանց տոկոսի տույժ` 0.5% օրական, Վարկի վաղաժամ մարման դեպքում տույժեր չեն կիրառվում, 
Ժամկետանց գումարի տոկոսադրույք (վնաս)` 24% տարեկան
Պահանջվող փաստաթղթեր անձը հաստատող փաստաթուղթ, սոցիալական քարտ, աշխատավայրից տեղեկանք, անհրաժեշտությա դեպքում նաև այլ փաստաթղթեր
Անհրաժեշտ պայմաններ Վերոհիշյալ վարկատեսակից կարող են օգտվել բոլոր այն ՀՀ քաղաքացիները,  ովքեր “Գլոբալ Կրեդիտ” ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ում սպասարկել են “աշխատավարձի հնգապատիկ” վարկատեսակը առնվազն 4 ամիս և նշված վարկատեսակի մասով առավելագույն ժամկետանց օրերի քանակը չի գերազանցում 10 օրը

* - ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ,ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ձԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ և ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԷՋՈՒՄ

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ- Աշխատավարձի տասնապատիկ

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: 

ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ

Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

Վարկի ձևակերպման վայրը՝ կազմակերպության գրասենյակ:

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.abcfinance.am

Թարմացվել է՝18/10/2017 12:03:24