Աշխատավարձի տասնապատիկ

 

Վարի արժույթը ՀՀ դրամ
Տրամադրման կարգը կանխիկ/անկանխիկ
Վարրկի գումարը վարկառուի փաստաթղթավորված աշխատավարձի տասնապատիկի չափով, բայց ոչ ավել քան 1.500.000 ՀՀ դրամը
Վարկի ժամկետը մինչև 36 ամիս
Տարեկան տոկոսադրույքը 24%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը  77.20%
Վարկի մարում անուիտետային
Հայտի ուսումնասիրության վճար 3.000 ՀՀ դրամ
Կանխիկացման վճար 0.3%
Վարկի սպասարկման միջնորդավճար վարկի սկզբնական գումարի 2%-ի չափով, ամսական
Տույժեր,տուգանքներ Ժամկետանց գումարի տույժ՝ օրական 0,05%, ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ օրական 0,08%
Պահանջվող փաստաթղթեր անձը հաստատող փաստաթուղթ, սոցիալական քարտ, աշխատավայրից տեղեկանք, անհրաժեշտությա դեպքում նաև այլ փաստաթղթեր
Անհրաժեշտ պայմաններ Վերոհիշյալ վարկատեսակից կարող են օգտվել բոլոր այն ՀՀ քաղաքացիները,  ովքեր “Գլոբալ Կրեդիտ” ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ում սպասարկել են “աշխատավարձի հնգապատիկ” վարկատեսակը առնվազն 4 ամիս և նշված վարկատեսակի մասով առավելագույն ժամկետանց օրերի քանակը չի գերազանցում 10 օրը

* - ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ,ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ձԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ և ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԷՋՈՒՄ

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ- Աշխատավարձի տասնապատիկ

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: 

ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ

Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

Վարկի ձևակերպման վայրը՝ կազմակերպության գրասենյակ:

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am

Թարմացվել է՝24/08/2018 16:46:03