Global Credit

Սակագներ

Դրամարկղային գործառնություններ

 

Հաճախորդի վարկային հաշվից կանխիկ միջոցների
տրամադրում՝
 
ՀՀ դրամ` բացառությամբ իրավաբանական անձանց վարկվորման բաժնի և ԳԳՎ վարկատեսակի 0.3%

ԱՄՆ դոլար (բացառությամբ «Վստահություն» վարկի)

0.5%

«Բիզնես վարկ», «Էքստրա բիզնես վարկ» ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

1%

 այլ ազատ փոխարկելի արտարժույթ

ամենօրյա սակագին

 

Դրամանիշների իսկության փորձազննում՝  
ՀՀ դրամ 0 ՀՀ դրամ

այլ ազատ փոխարկելի արտարժույթ

0.1% նվազագույնը՝ 200 ՀՀ դրամ

 2. 

Վարկային գործառնություններ  

 

Վարկերի տրամադրման միանվագ վճար իրավաբանական անձանց և Անհատ Ձեռնարկատերերի համար

գանձումը կատարվում է միանվագ

2.1

«ԲԻԶՆԵՍ» վարկ` ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

վարկի գումարի 1%, առավելագույնը 300,000 ՀՀ դրամ
 

«Արևային վարկ»

վարկի գումարի 1%,

նվազագույնը 50,000 ՀՀ դրամ,

առավելագույնը 500,000 ՀՀ դրամ

 

 

 

 

    

2.2

 

   
Վարկերի սպասարկման ամսական վճար իրավաբանական անձանց և ԱՆհատ ձեռնարկատերերի համար գանձումը կատարվում է պայմանագրային գումարից
«Բիզնես վարկ» ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի 0.75%
«Էքստրա բիզնես վարկ» ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի 1%

Վերականգնվող վարկային գիծ

գանձվում է վերոնշյալ սահմանաչափի համար նախատեսված սակագներով

«Էքստրա» բիզնես վարկ

մինչև 30 օր, վարկի գումարի 1.25%

մինչև 45 օր, վարկի գումարի 1.85%

 2.3

 Անկանխիկ վարկերի տրամադրման դեպքում գանձվող փոխանցման վճար (բացառությամբ «ԷՔՍՏՐԱ» բիզնես վարկի) գանձվում է համաձայն փոխանցում կատարող բանկի սակագներով սահմանված գումարի չափի
  Հայտի ապահովման (մրցույթի մասնակցության) երաշխիքներ

երաշխիքի գումարի 1.5%,

նվազագույնը 30,000 ՀՀ դրամ

առավելագույնը 500,000 ՀՀ դրամ

 

Երաշխիքների սպասարկման վճար՝ Աշխատանքների կատարման, կանխավճարի ապահովման երաշխիքներ  

 

մինչև 366 օր

երաշխիքի գումարի 2%,
նվազագույնը՝ 50 000 ՀՀ դրամ

 

366-ից մինչև 548 օր

երաշխիքի գումարի 2.5%,
նվազագույնը՝ 70 000 ՀՀ դրամ

 

548 օր և ավելի երաշխիքի գումարի 3%
նվազագույնը՝ 100 000 ՀՀ դրամ

 

Կատարված աշխատանքների որակի (ետավարտական) և այլ երաշխիքներ երաշխիքի գումարի 3%
նվազագույնը՝ 50 000 ՀՀ դրամ

 

Երաշխիքի գործողության ժամկետի երկարաձգում, պայմանների փոփոխություն երաշխիքի գումարի 1.5 %
նվազագույնը՝ 50 000 ՀՀ դրամ

 2.4

Վարկային հայտերի ուսումնասիրության

վճար ֆիզանձանց համար

գանձումը կատարվում է միանվագ

 

Անշարժ գույքի ձեռք բերման, կառուցապատման և վերանորոգման վարկ 5 000 ՀՀ դրամ

 

Բնակարանային միկրովարկեր 5 000 ՀՀ դրամ

 

Էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկեր 5 000 ՀՀ դրամ

 

Անշարժ գույքի վերանորոգման վարկեր 5 000 ՀՀ դրամ

 

Ֆիզիկական անձնաց անշարժ գույքի

գրավով, երաշխավորությամբ ապահովված վարկեր

10 000 ՀՀ դրամ

 2.5

Վարկերի սպասարկման վճար

ֆիզիկական անձանց համար

գանձումը կատարվում է միանվագ

 

Անշարժ գույքի ձեռք բերման և վերանորոգման վարկեր վարկի գումարի 0.7% չափով 
նվազագույնը՝ 30 000 ՀՀ դրամ
  «ՄԻԿՐՈ» վերանորոգման վարկ վարկի գումարի 0.7%, նվազագույնը՝ 30 000 ՀՀ դրամ (միանվագ) և ամսական 0.5% վարկի մնացորդ
  Էներգաարդյունավետ համակարգերի ձեռքբերման վարկերի սպասարկման վճար ֆիզիկական անձանց համար (Հաբիթաթ Ֆոր Հյումենիթի Արմենիա հիմնադրամի միջև կնքված փախառության պայմանագրի համաձայն) ամսական 0.4% վարկի մնացորդ

 

«Անշարժ/շարժական գույք + Եկամուտներ» վարկատեսակ,
«Անշարժ/շարժական գույք - Եկամուտներ» վարկատեսակ,

 
 

Շարժական գույքի գրավով ապահովվսծ վարկեր

 ամսական 1.9 % վարկի մայր գումարի մնացորդի նկատմամբ
 

Շարժական գույքի գրավով ապահովվսծ վարկեր

Միանվագ, վարկի գումարի 1.7% չափով տրամադրման վճար

 

 

Անշարժ գույքի գրավով ապահովվսծ վարկեր

ամսական
 

մինչև 1.500.000 ՀՀ դրամ

 1.9%
   

1.500.001-3.000.000 ՀՀ դրամ

 1.5%,
   3.000.001-5.000.000 ՀՀ դրամ  1.1%,
   5.000.001-10.000.000 ՀՀ դրամ   0.7%
 

«ԷՍ ԷՄ ԷՍ» վարկ մինչև 45 օր

վարկի գումարի 3%, նվազագույնը՝ 3 000 ՀՀ դրամ
 

«ԷՍ ԷՄ ԷՍ» վարկ 45 օրից ավել

վարկի գումարի 5%, նվազագույնը՝ 5 000 ՀՀ դրամ
 

«Միասնական սպառողական վարկ»

վարկի մնացորդային գումարի 60-100%
  Գրավադրվող տրանսպորտային միջոցի կայանման վճար (գրավառուի մոտ մնալու դեպքում) օրական 350 ՀՀ դրամ

2.6 

Վարկերի սպասարկման վճար Գյուղատնտեսական վարկերի համար  գանձումը կատարվում է միանվագ

 

Գյուղատնտեսական/գյուղական վարկեր (ԳԳՎ)  վարկի գումարի 1.5% (ԱՄՆ դոլար) վարկի գումարի 3.5-6% (ՀՀ դրամ)

 

ԳՖԿ վարկ  վարկի գումարի 0.7%

 

«Ջրից դեպի Շուկա» ծրագիր  վարկի գումարի 1.5%
  «Վստահություն» վարկատեսակ

վարկի գումարի 3% (ԱՄՆ դոլար),

վարկի գումարի 4% (ՀՀ դրամ)

 3.

Այլ վճարներ  

 

Վարկային գծի տրամադրման վերաբերյալ տեղեկանք ներառյան ԱԱՀ  5 000 ՀՀ դրամ

 

Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկանքի

տրամադրում (ներառյալ ԱԱՀ)

 3 000 ՀՀ դրամ

 

Վարձակալության թույլտվության, գրանցման թույլտվության,

պետ.համարանիշի փոփոխության թույլտվության և այլնի

վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում (ներառյալ ԱԱՀ)

 3 000 ՀՀ դրամ

 

Վարկային քաղվածքի տրամադրում(ներառյալ ԱԱՀ)  1 000 ՀՀ դրամ
  Վարկառուի խնդրանքով գրավի փոփոխություն կատարելու դեպքում  
  Տրանսպորտային միջոցի փոփոխություն 5 000 ՀՀ դրամ
  Անշարժ գույքի փոփոխություն 10 000 ՀՀ դրամ
  Երաշխավորության փոփոխություն 5 000 ՀՀ դրամ

 

Վարկի պայմանների վերանայում  
  մինչև 20,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթով տրամադրված «Բիզնես» վարկերի համար 30,000 ՀՀ դրամ
  20,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող «Բիզնես» վարկերի համար 50,000 ՀՀ դրամ

 

Ֆիզիկական անձանց (բացառությամբ հիփոթեքային և

գյուղատնտեսական վարկերի) տրամադրված վարկերի համար

 

 

Գրավի առարկայի փոփոխություն  30 000 ՀՀ դրամ

 

Վարկի պայմանների վերանայում վարկի մնացորդի 0.5%-ի չափով, նվազագույնը 10 000 ՀՀ դրամ
  ՎԿ տարածքից դուրս պայմանագրերի ստորագրման կազմակերպում 10 000 ՀՀ դրամ
  Գրավից ազատման գրության կրկնօրինակի տրամադրում 3 000 ՀՀ դրամ

*

Կրկնօրինակի դեպքում  

**

Սակագինը գործում է մինչև 2 500 000 ՀՀ դրամ սահմանաչափով տրամադրվող վարկային գծերի համար  

Վարկային Կազմակերպության կողմից մատուցված ծառայությունների

դիմաց սակագները գանձվում են միայն ՀՀ դրամով:

Ներկայացված սակագներըդրույքները և ծառայությունների ցանկը ժամանակի ընթացքում

կարող են փոփոխվելինչի մասինՀաճախորդները կիրազեկվեն Վարկային կազմակերպությունում

առկա տեղեկատու ծառայությունիցմամլո հրապարակումներից կամ զանգվածային այլ լրատվամիջոցներից, կազմակերպության կայքէջից՝ www.globalcredit.am

 

Թարմացվել է՝10/06/2019 17:16:45