Global Credit

Սակագներ

Դրամարկղային գործառնություններ
Վարկի կանխիկ տրամադրում  
ՀՀ դրամ 0.3%

ԱՄՆ դոլար

0.5%

 այլ ազատ փոխարկելի արտարժույթ

ամենօրյա սակագին
Տեղեկանքներ և համաձայնություններ  

Տեղեկանք

  • պարտավորությունների վերաբերյալ
  • հիփոթեքային վարկի եռմասյակային տոկոսների վերաբերյալ
  • ԱՀԸ համապատասխանության վերաբերյալ 
  • երեխայի ծննդյան աջակցության ստացման համար
  • սոց․ փաթեթի գումարի փոխանցման համար
3,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)

Համաձայնություն

  • Գրավադրված գույքի օտարման
  • Գրավադրված գույքի վարձակալության հանձնման
  • Գրավադրված գույաքի հետ կապված փոփոխությունների պետական գրանցման
  • Գրավադրված գույքի գրավից ազատման 
 3,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)
Վարկային քաղվածքի տրամադրում*  1,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)

Վարկառուի խնդրանքով վարկային պարտավորությունների ապահովության միջոցի փոփոխության կատարում

Տրանսպորտային միջոցի փոփոխություն 5,000 ՀՀ դրամ
Անշարժ գույքի փոփոխություն 10,000 ՀՀ դրամ
Երաշխավորության փոփոխություն 5,000 ՀՀ դրամ
Վարկառուի խնդրանքով վարկի պայմանների վերանայում
 Մինչև 20,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթով տրամադրված «Բիզնես» վարկի համար 30,000 ՀՀ դրամ 
 20,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող «Բիզնես» վարկերի համար 50,000 ՀՀ դրամ 
ՎԿ տարածքից դուրս պայմանագրերի ստորագրման կազմակերպում 15 000 ՀՀ դրամ
**Սակագինը չի տարածվում Գյուղատնտեսական և «ԷՔՍՏՐԱ» բիզնես վարկերի վրա
***Կրկնօրինակի դեպքում 
****Կրկնօրինակի դեպքում 
*****Սակագինը չի տարածվում «Ֆինանսական կազմակերպություններին վարկային ռեսուրսների տրամադրման» կարգի շրջանակներում տրամադրվող վարկերի վրա

Վարկային Կազմակերպության կողմից մատուցված ծառայությունների

դիմաց սակագները գանձվում են միայն ՀՀ դրամով:

Ներկայացված սակագներըդրույքները և ծառայությունների ցանկը ժամանակի ընթացքում

կարող են փոփոխվելինչի մասինՀաճախորդները կիրազեկվեն Վարկային կազմակերպությունում

առկա տեղեկատու ծառայությունիցմամլո հրապարակումներից կամ զանգվածային այլ լրատվամիջոցներից, կազմակերպության կայքէջից՝ www.globalcredit.am

 

Թարմացվել է՝05/05/2021 16:06:12