Սակագներ

Դրամարկղային գործառնություններ

 

Հաճախորդի վարկային հաշվից կանխիկ միջոցների
տրամադրում՝
 
ՀՀ դրամ` բացառությամբ իրավաբանական անձանց վարկվորման բաժնի և ԳԳՎ վարկատեսակի 0.3%

ԱՄՆ դոլար

0.5%

 այլ ազատ փոխարկելի արտարժույթ

ամենօրյա սակագին

 

Դրամանիշների իսկության փորձազննում՝  
ՀՀ դրամ 0 ՀՀ դրամ

այլ ազատ փոխարկելի արտարժույթ

0.1% նվազագույնը՝ 200 ՀՀ դրամ

 2. 

Վարկային գործառնություններ  

2.1

Վարկային հայտերի ուսումնասիրության միջնորդավճար

իրավաբանական անձանց և այլտնտեսվարող սուբյեկտների համար

գանձումը կատարվում է միանվագ

2.1.1

«ԲԻԶՆԵՍ» վարկեր

15 000 ՀՀ դրամ
 

«ԱԿՆԹԱՐԹԱՅԻՆ ՄԻԿՐՈ» վարկեր

2 000 ՀՀ դրամ

 

«ՄԻԿՐՈ» վարկեր 5 000 ՀՀ դրամ

 

«ԷՔՍՊՐԵՍ» վարկեր 5 000 ՀՀ դրամ

 

«ԷՔՍՊՐԵՍ+» վարկեր 8 000 ՀՀ դրամ
  «Վերականգնվող վարկային գիծ» 5 000 ՀՀ դրամ

2.2

Վարկերի սպասարկման միանվագ վճար իրավաբանական

անձանց և Անհատ ձեռնարկատերերի համար

գանձումը կատարվում է միանվագ

 

ՀՀ դրամով տրամադրվող «Բիզնես» վարկ

 

 վարկի գումարի 1%, նվազագույնը՝ 50,000 ՀՀ դրամ

 

մինչև 20 000 000 ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթով տրամադրվող «Բիզնես» վարկ վարկի գումարի 0.5%,
նվազագույնը՝ 50 000 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը՝ 100 000 ՀՀ դրամ

 

20 000 001 ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթով տրամադրվող «Բիզնես» վարկ վարկի գումարի 0.3%,
նվազագույնը՝ 100 000 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը՝ 500 000 ՀՀ դրամ
  «ԷՔՍՏՐԱ ԲԻԶՆԵՍ» վարկ մինչև 30 օր տրամադրվող վարկի համար՝ վարկի գումարի 1.25%, մինչև 45 օր տրամադրվող վարկի համար՝ վարկի գումարի 1.85%
   ԱՄՆ դոլարով տրամադրվող «ԱԿՆԹԱՐԹԱՅԻՆ ՄԻԿՐՈ» վարկ   վարկի գումարի 3%
  ՀՀ դրամով տրամադրվող «ԱԿՆԹԱՐԹԱՅԻՆ ՄԻԿՐՈ» վարկ 3.5%

 

ԱՄՆ դոլարով տրամադրվող «ՄԻԿՐՈ» վարկ վարկի գումարի 3%, նվազագույնը 30 000 ՀՀ դրամ
  ՀՀ դրամով տրամադրվող «ՄԻԿՐՈ» վարկ  վարկի գումարի 4%, նվազագույնը 50 000 ՀՀ դրամ

 

ԱՄՆ դոլարով տրամադրվող «ԷՔՍՊՐԵՍ» վարկ վարկի գումարի 2.5%, նվազագույնը 30 000 ՀՀ դրամ 

 

ՀՀ դրամով տրամադրվող «ԷՔՍՊՐԵՍ» վարկ վարկի գումարի 3.75%,
նվազագույնը 50 000 ՀՀ դրամ

 

ԱՄՆ դոլարով տրամադրվող «ԷՔՍՊՐԵՍ+» վարկ վարկի գումարի 1.5%,
նվազագույնը 50 000 ՀՀ դրամ
  ՀՀ դրամով տրամադրվող «ԷՔՍՊՐԵՍ+» վարկ վարկի գումարի 3.75%,
նվազագույնը 50 000 ՀՀ դրամ
  ԱՄՆ ոլարով տրամադրվող «ԱԿՆԹԱՐԹԱՅԻՆ ԷՔՍՊՐԵՍ» վարկ վարկի գումարի 2.5%, նվազագույնը 30 000 ՀՀ դրամ 
  ՀՀ դրամով տրամադրվող «ԱԿՆԹԱՐԹԱՅԻՆ ԷՔՍՊՐԵՍ» վարկ վարկի գումարի 3.75%,
նվազագույնը 50 000 ՀՀ դրամ

2.2.1

Վարկերի սպասարկման ասմական վճար իրավաբանական անձանց և Անհատ Ձեռնարկատերերի համար 

ՀՀ դրամի դեպքում՝ վարկի գումարի սկզբնական մնացորդի նկատմամբ

ԱՄՆ դոլարի դեպքում՝ վարկի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամաբ

  «Միկրո» վարկ վարկի գումարի 0.45% (ՀՀ դրամ), վարկի գումարի 0.5% (ԱՄՆ դոլար)
  «ԷՔՍՊՐԵՍ» վարկ վարկի գումարի 0.35% (ՀՀ դրամ), վարկի գումարի 0.5% (ԱՄՆ դոլար)
  «ԷՔՍՊՐԵՍ+» վարկ վարկի գումարի 0.27% (ՀՀ դրամ), վարկի գումարի 0.5% (ԱՄՆ դոլար)
  «ԱԿՆԹԱՐԹԱՅԻՆ ՄԻԿՐՈ»  վարկեր  վարկի գումարի 1%( ՀՀ դրամ), վարկի գումարի 1.5% (ԱՄՆ դոլար)
 

«ԷՔՍՏՐԱ ԲԻԶՆԵՍ» վարկեր 

 վարկի գումարի 1% (ԱՄՆ դոլար)
 

«ԱԿՆԹԱՐԹԱՅԻՆ ԷՔՍՊՐԵՍ» վարկ

վարկի գումարի 0.35% (ՀՀ դրամ), վարկի գումարի 0.5% (ԱՄՆ դոլար)
 

«ԲԻԶՆԵՍ» վարկ

վարկի գումարի 0.19% (ՀՀ դրամ)
 

Վերականգնվող վարկային գիծ**

վարկի գումարի 0.35% (ՀՀ դրամ)

 2.3

Իրավաբանական անձանց վարկավորման բաժնի կողմից ՀՀ դրամով տրամադրվող վարկերի կանխիկացման/փոխանցման վճար    
  «ԱԿՆԹԱՐԹԱՅԻՆ ՄԻԿՐՈ», «ՄԻԿՐՈ», « ԱԿՆԹԱՐԹԱՅԻՆ ԷՔՍՊՐԵՍ», «ԷՔՍՊՐԵՍ», «ԷՔՍՊՐԵՍ+» վարկեր  վարկի գումարի 1%
  «ԲԻԶՆԵՍ» վարկ վարկի գումարի 0.5%
  «Վերականգնվող վարկային գիծ» վարկի գումարի 1%, նվազագույնը 5 000 ՀՀ դրամ
 2.3.1 Մնացած բոլոր դեպքերում անկանխիկ վարկերի տրամադրման դեպքում գանձվում է փոխանցման միջնորդավճար համաձայն փոխանցում կատարող բանկի սակագներով սահմանված գումարի չափով

 2.3.2

Երաշխիքների տրամադրում(թողարկում) գանձումը կատարվում է համաձայն պայմանագրի

 

Երաշխիքային հայտի ուսումնասիրության վճար 15 000 ՀՀ դրամ

 

Հայտի ապահովման (մրցույթի մասնակցության) երաշխիքներ երաշխիքի գումարի 1.5%,
նվազագույնը՝ 30 000 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը՝ 500 000 ՀՀ դրամ

 

Երաշխիքների սպասարկման վճար`

Աշխատանքների կատարման, կանխավճարի ապահովման երաշխիքներ՝

 

 

մինչև 366 օր

երաշխիքի գումարի 2%,
նվազագույնը՝ 50 000 ՀՀ դրամ

 

366-ից մինչև 548 օր

երաշխիքի գումարի 2.5%,
նվազագույնը՝ 70 000 ՀՀ դրամ

 

548 օր և ավելի երաշխիքի գումարի 3%
նվազագույնը՝ 100 000 ՀՀ դրամ

 

Կատարված աշխատանքների որակի (ետավարտական) և այլ երաշխիքներ երաշխիքի գումարի 3%
նվազագույնը՝ 50 000 ՀՀ դրամ

 

Երաշխիքի գործողության ժամկետի երկարաձգում, պայմանների փոփոխություն երաշխիքի գումարի 1.5 %
նվազագույնը՝ 50 000 ՀՀ դրամ

 2.4

Վարկային հայտերի ուսումնասիրության

վճար ֆիզանձանց համար

գանձումը կատարվում է միանվագ

 

Անշարժ գույքի ձեռք բերման, կառուցապատման և վերանորոգման վարկ 5 000 ՀՀ դրամ

 

Բնակարանային միկրովարկեր 5 000 ՀՀ դրամ

 

Էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկեր 5 000 ՀՀ դրամ

 

Անշարժ գույքի վերանորոգման վարկեր 5 000 ՀՀ դրամ

 

Ֆիզիկական անձնաց անշարժ գույքի

գրավով, երաշխավորությամբ ապահովված վարկեր

10 000 ՀՀ դրամ

 

«Գումարային շտապօգնություն» վարկեր /համացանցի միջոցով

ընդունված հայտերի վճարը գանձել, հաճախորդի՝

գրասենյակ ներկայանալու դեպքում/

2 000 ՀՀ դրամ

 

«Գումարային շտապօգնություն +» վարկեր 2 000 ՀՀ դրամ

 

«Թոշակային» վարկեր 1 000 ՀՀ դրամ
 

«Աշխատավարձի հնգապատիկ» վարկեր

3 000 ՀՀ դրամ
  «Աշխատավարձի տասնապատիկ»   3 000 ՀՀ դրամ

 2.5

Վարկերի սպասարկման վճար

ֆիզիկական անձանց համար

գանձումը կատարվում է միանվագ

 

Անշարժ գույքի ձեռք բերման և վերանորոգման վարկեր վարկի գումարի 0.7% չափով 
նվազագույնը՝ 30 000 ՀՀ դրամ
  «ՄԻԿՐՈ» վերանորոգման վարկ վարկի գումարի 0.7%, նվազագույնը՝ 30 000 ՀՀ դրամ (միանվագ) և ամսական 0.5% վարկի մնացորդ
  Էներգաարդյունավետ համակարգերի ձեռքբերման վարկերի սպասարկման վճար ֆիզիկական անձանց համար (Հաբիթաթ Ֆոր Հյումենիթի Արմենիա հիմնադրամի միջև կնքված փախառության պայմանագրի համաձայն) ամսական 0.4% վարկի մնացորդ

 

Սպառողական վարկ «Երաշխավորությամբ» վարկի գումարի 0.2% չափով 
նվազագույնը՝ 20 000 ՀՀ դրամ
առավելագույնը՝ 150 000 ՀՀ դրամ

 

«Անշարժ/շարժական գույք + Եկամուտներ» վարկատեսակ,
«Անշարժ/շարժական գույք - Եկամուտներ» վարկատեսակ,

 
 

Շարժական գույքի գրավով ապահովվսծ վարկեր

 ամսական 1.9 % վարկի մայր գումարի մնացորդի նկատմամբ
 

Շարժական գույքի գրավով ապահովվսծ վարկեր

Միանվագ, վարկի գումարի 1.7% չափով տրամադրման վճար

 

 

Անշարժ գույքի գրավով ապահովվսծ վարկեր

ամսական
 

մինչև 1.500.000 ՀՀ դրամ

 1.9%
   

1.500.001-3.000.000 ՀՀ դրամ

 1.5%,
   3.000.001-5.000.000 ՀՀ դրամ  1.1%,
   5.000.001-10.000.000 ՀՀ դրամ   0.7%
 

«ԷՍ ԷՄ ԷՍ» վարկ մինչև 45 օր

վարկի գումարի 3%, նվազագույնը՝ 3 000 ՀՀ դրամ
 

«ԷՍ ԷՄ ԷՍ» վարկ 45 օրից ավել

վարկի գումարի 5%, նվազագույնը՝ 5 000 ՀՀ դրամ
 

«Բլից» վարկ

5 100 ՀՀ դրամ
 

«Բլից+» վարկ

7 600 ՀՀ դրամ
  Ուսման վարկեր  
  մինչև 150 000 ՀՀ դրամ  2 000 ՀՀ դրամ
  150 001-250 000 ՀՀ դրամ 4 000 ՀՀ դրամ
  250 001-500 000 ՀՀ դրամ 5 000 ՀՀ դրամ
  500 001-800 000 ՀՀ դրամ 8 000 ՀՀ դրամ
  800 001-1 000 000 ՀՀ դրամ 10 000 ՀՀ դրամ

 

Ոսկու գրավով վարկեր  

 

մինչև 150 000 ՀՀ դրամ  2 000 ՀՀ դրամ

 

150 001 - 250 000 ՀՀ դրամ  4 000 ՀՀ դրամ

 

250 001 - 500 000 ՀՀ դրամ  6 000 ՀՀ դրամ

 

500 001 - 800 000 ՀՀ դրամ  8 000 ՀՀ դրամ

 

800 001 - 1 000 000 ՀՀ դրամ  10 000 ՀՀ դրամ

 

1 000 001 ՀՀ դրամ և ավելի  12 000 ՀՀ դրամ

 

«Գումարային Շտապօգնություն» վարկեր 1. մինչև 150 000 ՀՀ դրամ վարկի սպասարկման վճարը սկզբնական մայր գումարի նկատմամբ ամսական 4%

2. 150 001 մինչև 300 000 ՀՀ դրամ վարկի սպասարկման վճարը սկզբնական մայր գումարի նկատմամբ ամսական 3%

  «Գումարային շտապօգնություն+» վարկ ամսական 3%

 

«Թոշակային» վարկեր  ամսական 2%
  «Աշխատավարձի հնգապատիկ» վարկեր ամսական 2%
  «Աշխատավարձի տասնապատիկ» վարկեր ամսական 2%
  Գրավադրվող տրանսպորտային միջոցի կայանման վճար (գրավառուի մոտ մնալու դեպքում) օրական 350 ՀՀ դրամ

2.6 

Վարկերի սպասարկման վճար Գյուղատնտեսական վարկերի համար  գանձումը կատարվում է միանվագ

 

Գյուղատնտեսական/գյուղական վարկեր (ԳԳՎ)  վարկի գումարի 1.5% (ԱՄՆ դոլար) վարկի գումարի 3.5-6% (ՀՀ դրամ)

 

ԳՖԿ վարկ  վարկի գումարի 0.7%

 

«Ջրից դեպի Շուկա» ծրագիր  վարկի գումարի 1.5%

 3.

Այլ վճարներ  

 

Վարկային գծի տրամադրման վերաբերյալ տեղեկանք ներառյան ԱԱՀ  5 000 ՀՀ դրամ

 

Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկանքի

տրամադրում (ներառյալ ԱԱՀ)

 3 000 ՀՀ դրամ

 

Վարձակալության թույլտվության, գրանցման թույլտվության,

պետ.համարանիշի փոփոխության թույլտվության և այլնի

վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում (ներառյալ ԱԱՀ)

 3 000 ՀՀ դրամ

 

Վարկային քաղվածքի տրամադրում(ներառյալ ԱԱՀ)  1 000 ՀՀ դրամ
  Վարկառուի խնդրանքով գրավի փոփոխություն կատարելու դեպքում  
  Տրանսպորտային միջոցի փոփոխություն 5 000 ՀՀ դրամ
  Անշարժ գույքի փոփոխություն 10 000 ՀՀ դրամ
  Երաշխավորության փոփոխություն 5 000 ՀՀ դրամ

 

Վարկի պայմանների վերանայում  

 

«ԷՔՍՊՐԵՍ» և «ԷՔՍՊՐԵՍ+»վարկերի համար  30 000 ՀՀ դրամ

 

«Բիզնես» վարկերի համար (այդ թվում՝ իրավաբանական

անձանց և այլ տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից ավտոմեքենաների

ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկեր)

 50 000 ՀՀ դրամ

 

Ֆիզիկական անձանց (բացառությամբ հիփոթեքային և

գյուղատնտեսական վարկերի) տրամադրված վարկերի համար

 

 

Գրավի առարկայի փոփոխություն  30 000 ՀՀ դրամ

 

Վարկի պայմանների վերանայում վարկի մնացորդի 0.5%-ի չափով, նվազագույնը 10 000 ՀՀ դրամ
  ՎԿ տարածքից դուրս պայմանագրերի ստորագրման կազմակերպում 10 000 ՀՀ դրամ
  Գրավից ազատման գրության կրկնօրինակի տրամադրում 3 000 ՀՀ դրամ

*

Կրկնօրինակի դեպքում  

**

Սակագինը գործում է մինչև 2 500 000 ՀՀ դրամ սահմանաչափով տրամադրվող վարկային գծերի համար  

Վարկային Կազմակերպության կողմից մատուցված ծառայությունների

դիմաց սակագները գանձվում են միայն ՀՀ դրամով:

Ներկայացված սակագներըդրույքները և ծառայությունների ցանկը ժամանակի ընթացքում

կարող են փոփոխվելինչի մասինՀաճախորդները կիրազեկվեն Վարկային կազմակերպությունում

առկա տեղեկատու ծառայությունիցմամլո հրապարակումներից կամ զանգվածային այլ լրատվամիջոցներից, կազմակերպության կայքէջից՝ www.globalcredit.am

Թարմացվել է՝18/12/2018 17:16:05