Վարկի հավակնության հաշվարկ - Global Credit
Աշխատավարձ * (դրամ)
Վարկի ժամկետը (ամիս)
Տարեկան տոկոսադրույք (%)
Այլ պարտավորություններ ** (դրամ)
Ընտանիքի անդամների քանակը
*

- Նշվում է հնարավոր վարկառուի և/կամ համավարկառուների միջին ամսական զուտ եկամտի գումարը (առձեռն ստացվող եկամուտ)

**

- Նշվում է հնարավոր վարկառուի և/կամ համավարկառուների այն պարտավորությունների միջին ամսական գումարը, որոնք կրում են պայմանագրային/փաստաթղթավորված բնույթ (այլ վարկեր, վարկային գծեր, օվերդրաֆտ, վարձավճար, ալիմենտ, ուսման վճար և այլն)

Թարմացվել է՝ 06/05/2021 14:49:36