• 84
  Ամիս
  Առավելագույն ժամկետը
 • 20,000,000
  Դրամ
  Վարկի առավելագույն չափը
 • 1500
  Հաճախորդ
  Ստացել է վարկ

Գրավով ապահովված գյուղատնտեսական ծրագրային վարկեր 

Վարկի գումարի սահմանաչափ 1,000,000-10,000,000 ՀՀ դրամ / կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար                                   1,000,000-20,000,000 ՀՀ դրամ / կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար
Անվանական տոկոսադրույքը
 • ՀՀ դրամով 12.5%
 • ԱՄՆ դոլարով 11%
 • ՀՀ դրամով 12.5%
 • ԱՄՆ դոլարով 11%
Փաստացի տոկոսադրույքը
 • ՀՀ դրամով 13.80%
 • ԱՄՆ դոլարով 12.12%
 • ՀՀ դրամով 13.80%
 • ԱՄՆ դոլարով 12.12%

Վարկի տրամադրման վճար

(միանվագ)

0.70% 0.70%
Արտոնյալ ժամկետ  մինչև 18 ամիս  մինչև 18 ամիս
Վարկի ժամկետ

Մինչև 24 ամիս -Շրջանառու միջոցների համալրման նպատակով

Մինչև 84 ամիս-Հիմնական միջոցների համալրման նպատակով (Շրջանառու միջոցների ֆինանսավորման մասը կազմում է 20% և պակաս )
 

Վարկի ամսական սպասարկման վճար   Չի կիրառվում 
Ապահովվածություն

Անշարժ կամ շարժական գույքի գրավ
Շարժական գույք`
1) Տրանսպորտային միջոց և գյուղ/շին տեխնիկա՝ համաձայն ստանդարտ աղյուսակի` վարկ/գրավ≤ 50% 

 

Անշարժ գույք՝
վարկ/գրավ≤ 60%

Վարկառուի վարկային պատմության բացակայության դեպքում՝
Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը՝ շուկայական արժեքի առավելագույնը 40%


Կատարվում է տնտեսության վերլուծություն

Անշարժ կամ շարժական գույքի գրավ


Շարժական գույք՝
1) Տրանսպորտային միջոցև շին․ և գյուղ տեխնիկա՝ համաձայն ստանդարտ աղյուսակի` վարկ/գրավ≤60% 
2) Դրական վարկային պատմություն ունեցող առնվազն 1 անձի երաշխավորություն

 

Անշարժ գույք՝
վարկ/գրավ≤ 70% 

Վարկառուի վարկային պատմության բացակայության դեպքում՝
Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը՝ շուկայական արժեքի առավելագույնը 50%


Կատարվում է տնտեսության վերլուծություն

Վարկառուի նկատմամբ ներկայացվող պահանջներ 

Կարող է չունենալ վարկային պատմություն:
Վարկային պատմություն ունենալու դեպքում՝
Դրական վարկային պատմություն՝
-վարկառուն չունի գործող ժամկետանց վարկեր, կամ անմիջական երաշխավորություններ,
-վերջին 12 ամիսների ընթացքում հաճախորդի սպասարկած վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարային քանակը չի գերազանցում 36֊ը, կամ անընդմեջ ժամկետանց օրերի քանակը՝ 15֊ը։

Երաշխավորի  նկատմամբ ներկայացվող պահանջներ

Վարկային պատմություն ունենալու դեպքում՝ առնվազն 6 ամիս սպասարկված վարկ, հակառակ դեպքում՝ համարվում է առանց վարկային պատմություն:
Դրական վարկային պատմություն՝
- չունի գործող ժամկետանց վարկեր, կամ անմիջական երաշխավորություններ,
-վերջին 12 ամիսների ընթացքում հաճախորդի սպասարկած վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարային քանակը չի գերազանցում 36֊ը, կամ անընդմեջ ժամկետանց օրերի քանակը՝ 15֊ը։
--ունի (են) կայուն եկամուտ, կամ սեփականության իրավունքով պատկանող գույք (երկու և ավելի երաշխավորի դեպքում առանձին գույքեր)

Վարկի նպատակ Գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն՝ շրջանառու և հիմնական միջոցների համալրում, կապիտալ ներդրումներ
Ինչպե՞ս ստանալ վարկը
 • Դիմում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Գումարի ստացում
ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • 1
  Արագ
 • 2
  Հարմար
 • 3
  Մատչելի պայմաններով