• 120
  Ամիս
  Առավելագույն ժամկետը
 • 20,000,000
  Դրամ
  Վարկի առավելագույն չափը
 • 1500
  Հաճախորդ
  Ստացել է վարկ

Վարկատեսակի նպատակը՝

 • Շրջանառու միջոցների ձեռքբերում,
 • Հիմնական միջոցների ձեռքբերում,
 • Գործառնական ծախսերի կատարում,
 • Ձեռնարկատիրական (բիզնես) գործունեության հետ կապված նպատակներ
 • Բիզնեսի ընդլայնում և ընթացիկ գործունեության ֆինանսավորում
 • Կրեդիտորական պարտքի (փոխառության) մարում

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Վարկի սահմանաչափ

1,000,000-10,000,000 ՀՀ դրամ/կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար 10,000,001-20,000,000 ՀՀ դրամ/կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար                     

Տրամադրման կարգը

անկանխիկ անկանխիկ 

Տարեկան տոկոսադրույքը

 • ՀՀ դրամի դեպքում 14%
 • ԱՄՆ դոլարի դեպքում 11%
 • ՀՀ դրամի դեպքում 13-14%
 • ԱՄՆ դոլարի դեպքում 9-11%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը

 • ՀՀ դրամի դեպքում 29.89-32.05%
 • ԱՄՆ դոլարի դեպքում 26.11-28.21%
 •  ՀՀ դրամի դեպքում 27-30.50%
 • ԱՄՆ դոլարի դեպքում 22.08-24.23%

Տրամադրման ժամկետը

12-84 ամիս 12-120 ամիս

Արտոնյալ ժամկետ

մինչև 6 ամիս մինչև 6 ամիս

Ապահովվածություն

Անշարժ կամ շարժական գույքի գրավ


Շարժական գույք
Տրանսպորտային միջոց և գյուղ/շին տեխնիկա՝ համաձայն ստանդարտ աղյուսակի` վարկ/գրավ≤ 60%

 

Անշարժ գույք՝
վարկ/գրավ≤ 70%

 

Վարկառուի վարկային պատմության բացակայության դեպքում՝
Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը՝ շուկայական արժեքի առավելագույնը 40%:

 

Անշարժ կամ շարժական գույքի գրավ


Շարժական գույք՝
1) Տրանսպորտային միջոց և գյուղ/շին տեխնիկա՝ ՝ համաձայն ստանդարտ աղյուսակի` վարկ/գրավ≤ 70%
2) Դրական վարկային պատմություն ունեցող առնվազն 1 անձի երաշխավորություն


Անշարժ գույք՝
վարկ/գրավ≤ 80% 

 

Վարկառուի վարկային պատմության բացակայության դեպքում՝
Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը՝ շուկայական արժեքի առավելագույնը 50%:

Տոկոսագումարների վճարումը

ամենամսյա ամենամսյա

Վարկի գումարի մարումները

անուիտետային անուիտետային

Վարկի սպասարկման վճար (ամսական)

1% 1%

Վարկի տրամադրման

միանվագ վճար

1%, առավելագույնը՝ 300,000 ՀՀ դրամ 

Վարկառուի նկատմամբ

ներկայացվող պահանջներ

Դրական վարկային պատմություն՝

 • վարկառուն չունի գործող ժամկետանց վարկեր կամ ժամկետանց անմիջական երաշխավորություններ,
 • վերջին 12 ամիսների ընթացքում՝ ժամկետանց օրերի քանակը չպետք է գերազանցի 36 օրը և անընդմեջ ժամկետանց օրերի քանակը 15 օրը:
 • Որպես վարկառու կարող են հանդես գալ և՛ իրավաբանական անձինք և՛ ԱՁ-ները
Վարկի հաստատումը անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից առավելագույնը 3-5 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Ինչպե՞ս ստանալ վարկը
 • Դիմում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Գումարի ստացում
ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • 1
  Արագ
 • 2
  Հարմար
 • 3
  Լավագույն առաջարկը