• 3-60
  Ամիս
  Առավելագույն ժամկետը
 • 5,000,000
  Դրամ
  Վարկի առավելագույն չափը
 • 10,000
  Հաճախորդ
  Ստացել է վարկ

Վարկատեսակը նախատեսված է շրջանառու միջոցներ և կապիտալ ներդրումներ,վերաֆինանսավորում, այլ սպառողական ծախսերի նպատակով


Վարկի գումարը 300,000-1,500,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար 1,500 001–5,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար 1,500 001–5,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար 1,500 001–5,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար
Տրամադրման եղանակը անկանխիկ անկանխիկ անկանխիկ անկանխիկ
Վարկի ժամկետը 6-24 ամիս 6-48 ամիս 12-60 ամիս 12-84 ամիս
Արտոնյալ ժամկետ մինչև 9 ամիս մինչև 15 ամիս մինչև 18 ամիս մինչև 18 ամիս
Անվանական տոկոսադրույք (տարեկան) ՀՀ դրամ 17% 16%  15%  14-15%
Անվանական տոկոսադրույք ԱՄՆ դոլար 15% 14% 13% 13-12%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք (ՀՀ դրամ) 32.6-41.2%

27.9-41.54%  26.21-31.24%  23.47-29.68%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք (ԱՄՆ դոլար) 28.7-34.1% 25.04-34.47%  23.10-26% 21.04-27.13%
Վարկի սպասարկման (ամսական) ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար 0.7% 0.60%  0.60%

0.65% ՀՀ դրամ,

0.5% ԱՄՆ դոլար

Վարկի տրամադրման վճար (միանվագ) ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար

ՀՀ դրամ՝ 3%
ԱՄՆ դոլար՝ 2%

ՀՀ դրամ՝ 3%
ԱՄՆ դոլար՝ 1.5%
ՀՀ դրամ՝ 2.5%
ԱՄՆ դոլար՝ 1.5%
ՀՀ դրամ՝ 2.5%
ԱՄՆ դոլար՝ 1.5%
Ապահովվածությունը

Չի պահանջվում
Առանց տնտեսության վերլուծության

Մինչև 2.5 մլն ՀՀ դրամի կամ համարժեք ԱՄՆ դոլարի դեպքում՝ 1 երաշխավոր, որի դեպքում տնտեսության վերլուծություն չի իրականացվում:
2.5 մլն ՀՀ դրամից կամ համարժեք ԱՄՆ դոլարից ավելի դեպքում՝ 2 երաշխավոր, որի դեպքում կատարվում է տնտեսության վերլուծություն:

Անշարժ կամ շարժական գույքի գրավ

 

Շարժական գույք`
1)Տրանսպորտային միջոց և գյուղ/շին տեխնիկա՝ համաձայն ստանդարտ աղյուսակի` վարկ/գրավ≤ 50%

 

Անշարժ գույք՝
վարկ/գրավ≤ 60% 

Վարկառուի վարկային պատմության բացակայության դեպքում՝
Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը՝ շուկայական արժեքի առավելագույնը 40%


Կատարվում է տնտեսության վերլուծություն

Անշարժ կամ շարժական գույքի գրավ

 

Շարժական գույք՝
1) Տրանսպորտային միջոցև շին․ և գյուղ տեխնիկա՝ համաձայն ստանդարտ աղյուսակի` վարկ/գրավ≤60%
2) Դրական վարկային պատմություն ունեցող առնվազն 1 անձի երաշխավորություն

 

Անշարժ գույք՝
վարկ/գրավ≤ 70%

Վարկառուի վարկային պատմության բացակայության դեպքում՝
Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը՝ շուկայական արժեքի առավելագույնը 50%

 

Կատարվում է տնտեսության վերլուծություն

Վարկառուի նկատմամբ ներկայացվող պահանջներ

Վարկարժանության գնահատականը (ՖԱՅԿՈ սքոր) առնվազն 526 է:
Առնվազն 6 ամիս սպասարկած վարկ (գյուղատնտեսական, բիզնես , հիփոթեք կամ 1 մլն դրամը (համարժեք ԱՄՆ դոլարը) գերազանցող այլ վարկ)

 

Դրական վարկային պատմություն՝
-վարկառուն չունի գործող ժամկետանց վարկեր, կամ անմիջական երաշխավորություններ,
-վերջին 12 ամիսների ընթացքում հաճախորդի սպասարկած վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարային քանակը չի գերազանցում 36֊ը, կամ անընդմեջ ժամկետանց օրերի քանակը՝ 15֊ը։

 

Ընտանիքի անդամներից մեկը (կին/ամուսին, մայր, հայր, քույր, եղբայր, չափահաս երեխաներ, որոնց հետ վարկառուն վարում է միևնույն տնտեսությունը) կամ վարկառուն պետք է հանդիսանա անշարժ գույքի սեփականատեր:

 

Անգրավ վարկերի (ներառյալ առաջարկվող նոր վարկը) հանրագումարը չի գերազանցում 8,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը:

 
Կարող է չունենալ վարկային պատմություն:

 

Վարկային պատմություն ունենալու դեպքում՝
Դրական վարկային պատմություն՝
-վարկառուն չունի գործող ժամկետանց վարկեր, կամ անմիջական երաշխավորություններ,
-վերջին 12 ամիսների ընթացքում հաճախորդի սպասարկած վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարային քանակը չի գերազանցում 36֊ը, կամ անընդմեջ ժամկետանց օրերի քանակը՝ 15֊ը

 
Երաշխավորի  նկատմամբ ներկայացվող պահանջներ երաշխավորի պահանջ չկա Դրական վարկային պատմություն՝

- չունի գործող ժամկետանց վարկեր, կամ անմիջական երաշխավորություններ,
-վերջին 12 ամիսների ընթացքում սպասարկած վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարային քանակը չի գերազանցում 36֊ը, կամ անընդմեջ ժամկետանց օրերի քանակը՝ 15֊ը։
--ունի (են) կայուն եկամուտ, կամ սեփականության իրավունքով պատկանող գույք (երկու և ավելի երաշխավորի դեպքում առանձին գույքեր

Վարկային պատմություն ունենալու դեպքում՝ առնվազն 6 ամիս սպասարկված վարկ, հակառակ դեպքում՝ համարվում է առանց վարկային պատմություն:

Դրական վարկային պատմություն՝
- չունի գործող ժամկետանց վարկեր, կամ անմիջական երաշխավորություններ,
-վերջին 12 ամիսների ընթացքում հաճախորդի սպասարկած վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարային քանակը չի գերազանցում 36֊ը, կամ անընդմեջ ժամկետանց օրերի քանակը՝ 15֊ը։
--ունի (են) կայուն եկամուտ, կամ սեփականության իրավունքով պատկանող գույք (երկու և ավելի երաշխավորի դեպքում առանձին գույքեր)

 
 Վարկի նպատակը  

Շրջանառու միջոցների ձեռքբերում, կապիտալ
ներդրումներ, կրեդիտորական պարտքերի ֆինանսավորում, գյուղական կենցաղի հետ առնչվող այլ աշխատանքների իրականացում

   
 • անձնագիր
 • սոցիալական քարտ
 • հողատարածքի սեփականության վկայական
Ինչպե՞ս ստանալ վարկը
 • Դիմում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Գումարի ստացում
ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • 1
  Արագ
 • 2
  Հարմար
 • 3
  Մատչելի