• 1,5
  Ամիս
  Առավելագույն ժամկետը
 • 80,000,000
  Դրամ
  Վարկի առավելագույն չափը
 • 1500
  Հաճախորդ
  Ստացել է վարկ

Վարկատեսակը տրամադրվում է բիզնեսի կարճաժամկետ խնդիրների լուծման նպատակով և միայն արդեն իսկ գործող վարկի հիման վրա:

Դիմումի ընդունում առցանց/Կազմակերպության գրասենյակ
Վարկի արժույթը ԱՄՆ դոլար
Վարկի գումարը հաճախորդի կողմից սպասարկվող վարկի մնացորդային գումարի  մինչև 20 տոկոսը՝ առավելագույնը 200,000 ԱՄՆ դոլար
Վարկի ժամկետը 45 օր
Տարեկան տոկոսադրույքը 12-24%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 42.22-48.16%
Վարկի ապահովվածություն

անհատ ձեռներեցի դեպքում հավելյալ 1 ֆինանսական երաշխավոր,

իրավաբանական անձի դեպքում ընկերության տնօրենի/հիմնադրի երաշխավորություն

Վարկի մարում Հիմնական գումարը ժամկետի վերջում, տոկոսագումարները ամենամսյա
Միանվագ տրամադրման միջնորդավճար չի սահմանվում
Ամսական սպասարկման վճար 1% վարկի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ
Տույժեր տուգանքներ

Ժամկետանց գումարի տույժ՝ օրական 0,13%, ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ օրական 0,13%

Վարկի տրամադրումը անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից առավելագույնը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Պահանջվողփաստաթղթեր 1.    Իրավասու մարմնի որոշում կամ քաղվածք որոշումից՝ վարկ ստանալու վերաբերյալ,
2.    Պետական ռեգիստրի վկայականը (բոլոր ներդիրներով)
3.    Կանոնադրություն (հետագա բոլոր փոփոխություններով);
4.    Հարկային կոդ /պատճեն/, ՀՎՀՀ
5.    Արտոնագրեր  /պատճեն/
6.    Հիմնադիրների և տնօրենի անձնագրերի պատճեները
      Այլ անհարժեշտ փաստաթղթեր վարկային մասնագետի պահանջով
 Փաստաթղթերի նախնական ներկայացում կարող եք ուղարկել նաև [email protected]
Հաճախորդի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ

Սպասարկված կամ սպասարկվող վարկի պարտավորությունների կատարման գծով վերջին 12 ամսվա ընթացքում ժամկետանց օրերի քանակը չպետք է գերազանցում 36 օրացուցային օրը և/կամ, սպասարկված կամ սպասարկվող վարկի պարտավորությունների կատարման գծով (առկայության դեպում) վերջին 12 ամսվա ընթացում միանվագ ժամկետանց օրերի քանակը չպետք է գերազանցի 15 օրացուցային օրը,

Վարկի ստացման դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ հաճախորդի՝ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկ(եր)ի մարման ժամկետը պետք է լինի առնվազն 12 ամիս
Այլ պայմաններ

Դիմում ներկայացնելու օրվա դրությամբ հաճախոդի գործող վարկ(եր)ի մարման ժամկետը պետք է լինի ոչ պակաս քան 12 ամիս

Ինչպե՞ս ստանալ վարկը
 • Դիմում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Գումարի ստացում
ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • 1
  Արագ
 • 2
  Հարմար
 • 3
  Լավագույն առաջարկը