• Ամիս
  Առավելագույն ժամկետը
 • Դրամ
  Վարկի առավելագույն չափը
 • Հաճախորդ
  Ստացել է վարկ
Դրամարկղային գործառնություններ
Վարկի կանխիկ տրամադրում  
 • ՀՀ դրամ
0.3%
 • ԱՄՆ դոլար
0.5%

այլ ազատ փոխարկելի արտարժույթ

ամենօրյա սակագին

Դրամանիշների իսկության փորձազննում

 
 • ՀՀ դրամ
անվճար
 • այլ ազատ փոխարկելի արժույթ
0.1%, նվազագույնը 200 ՀՀ դրամ
Անկանխիկ վարկերի տրամադրման դեպքում գանձվող փոխանցվող վճար գանձվում է համաձայն փոխանցում կատարող բանկի սակագներով սահմանված կարգի
Տեղեկանքներ և համաձայնություններ  

Տեղեկանք

 • պարտավորությունների վերաբերյալ
 • հիփոթեքային վարկի եռմասյակային տոկոսների վերաբերյալ
 • ԱՀԸ համապատասխանության վերաբերյալ 
 • երեխայի ծննդյան աջակցության ստացման համար
 • սոց․ փաթեթի գումարի փոխանցման համար
3,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)

Համաձայնություն

 • Գրավադրված գույքի օտարման
 • Գրավադրված գույքի վարձակալության հանձնման
 • Գրավադրված գույքի հետ կապված փոփոխությունների պետական գրանցման
 • Գրավադրված գույքի գրավից ազատման 
 3,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)
Վարկային քաղվածքի տրամադրում*  1,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)

Վարկառուի խնդրանքով վարկային պարտավորությունների ապահովության միջոցի փոփոխության կատարում

Տրանսպորտային միջոցի փոփոխություն 5,000 ՀՀ դրամ
Անշարժ գույքի փոփոխություն 10,000 ՀՀ դրամ
Երաշխավորության փոփոխություն 5,000 ՀՀ դրամ
Վարկառուի խնդրանքով վարկի պայմանների վերանայում
ՎԿ տարածքից դուրս պայմանագրերի ստորագրման կազմակերպում 15 000 ՀՀ դրամ
**Սակագինը չի տարածվում Գյուղատնտեսական և «ԷՔՍՏՐԱ» բիզնես վարկերի վրա
***Կրկնօրինակի դեպքում 
****Կրկնօրինակի դեպքում 
*****Սակագինը չի տարածվում «Ֆինանսական կազմակերպություններին վարկային ռեսուրսների տրամադրման» կարգի շրջանակներում տրամադրվող վարկերի վրա

Վարկային Կազմակերպության կողմից մատուցված ծառայությունների

դիմաց սակագները գանձվում են միայն ՀՀ դրամով:

Ներկայացված սակագներըդրույքները և ծառայությունների ցանկը ժամանակի ընթացքում

կարող են փոփոխվելինչի մասինՀաճախորդները կիրազեկվեն Վարկային կազմակերպությունում

առկա տեղեկատու ծառայությունիցմամլո հրապարակումներից կամ զանգվածային այլ լրատվամիջոցներից, կազմակերպության կայքէջից՝ www.globalcredit.am

 

Ինչպե՞ս ստանալ վարկը
 • Դիմում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Գումարի ստացում
ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ