Էական փաստեր և տեղեկություններ


Արժեթղթերի սեփականատիրոջ փոփոխության վերաբերյալ․ բաժնեչափեր


Արժեթղթերի սեփականատիրոջ փոփոխության վերաբերյալ


Որոշում Կանոնադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ (Կանոնադրության նախագիծ)


Հայտարարություն տարեկան ֆինանսական հաշվետվության վերաբերյալ


Տարեկան ընդհանուր ժողով


Արժեթղթերի սեփականատիրոջ փոփոխության վերաբերյալ


Պարտատոմսերի մարման վերաբերյալ


Կառուցվածքի փոփոխության վերաբերյալ


Պարտատոմսերի թողարկման վերաբերյալ


Հայտարարություն


Կառուցվածքի փոփոխության վերաբերյալ


Հաշվետու թողարկողի հաշվետվություն

 

Բաժնեմասերի վճարման վերաբերյալ


Հայտարարություն ցուցակման վերաբերյալ


Ցուցակման վերաբերյալ-հայտ 2


Ցուցակման վերաբերյալ-հայտ 1


Հայտարարություն անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի եղաբաշխման արդյունքների մասին


Պարտատոմսերի մարում 


«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի թողարկման, տեղաբաշխման,շրջանառության, արժեկտրոնների վճարման և մարման կարգն ու պայմանները


Որոշում պարտատոմսերի թողարկման վերաբերյալ


Կանոնադրական կապիտալի համալրում


Կանոնադրական կապիտալի համալրման վերաբերյալ


Հայտարարություն ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ


Շահաբաժինների վճարման վերաբերյալ որոշում


 Հայտարարությունցուցակման վերաբերյալ

որոշում


Պարտատոմսերի մարումների վերաբերյալ


Հայտարարություն անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխման թույլատվության վերաբերյալ

2018թ. հոկտեմբերի 24-ին «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի խորհուրդը որոշում է կայացրել «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից «ԱՈՒԴԻՈԳԻԴ» ՓԲԸ-ում 5,000,000 (հինգ միլիոն) ՀՀ դրամի չափով «YEREVAN OFFLINE GUIDE» նախագծի իրականացման նպատակով ներդրում իրականացել  19.99 (տասնինը ամբողջ իննսունինը հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխման վերաբերյալ որոշում

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի թողարկման, տեղաբաշխման,շրջանառության, արժեկտրոնների վճարման և մարման կարգն ու պայմանները


2018թ. ապրիլի 05-ին «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը  որոշում է կայացրել մինչև 2018թ. ապրիլի 10-ը «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի չորս բաժնետերերին վճարել 2017թ. տարեկան արդյունքներով հաստատված շահութաբաժիններ:

Շահութաբաժինները՝ համամասնորեն ըստ իրենց բաժնեմասերի, բաշխվել և վճարվել են ընկերության  չորս  բաժնետերերին ս.թ. ապրիլի 06-ին:


2018թ. ապրիլի 05-ին կայացած «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշմամբ հաստատվել է Ընկերության ֆինանսատնտեսական  գործունեության արտաքին աուդիտ իրականացրած «ԳՐԱՆՏ ԹՈՐՈՆԹՈՆ» ՓԲԸ անկախ աուդիտորական կազմակերպության  կողմից ստուգված և հաստատված Ընկերության 2017թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և եզրակացությունը:

 

Հայտարարություն անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխման արդյունքների մասին 


«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈւՎԿ ՓԲԸ -ի անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի արժեկտրոնների վճարման և մարման ժամանակացույց 


Գնի հաշվարկման բանաձև


Տեղեկացնում ենք, որ AMGLBLB21ER5 տարբերակիչ ծածկագրով 17.11.15թ. տեղաբաշխած 10.000 հատ 100 ԱՄՆ դոլար մեկ արժեթղթի անվանական արժեքով պարտատոմսերի մարումը իրականացվել է 17.11.17թ

 

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի թողարկման, տեղաբաշխման,շրջանառության, արժեկտրոնների վճարման և մարման կարգն ու պայմանները

Որոշում «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման մասին

 

2017թ. մայիսի 17-ին «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի խորհուրդը որոշում է կայացրել «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից “AR Magic” և “Webex technologies” սթարթափ թիմերի կողմից ստեղծվելիք կազմակերպություններում ներդրում կատարել յուրաքանչյուրում 9.99% բաժնեմասի դիմաց՝ 5 000 000 ՀՀ դրամ գումարի չափով:


2017թ. ապրիլի 14-ին «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը  որոշում է կայացրել մինչև 2017թ. ապրիլի 20-ը «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի չորս բաժնետերերին վճարել 2016թ. տարեկան արդյունքներով հաստատված շահութաբաժիններ: 
Շահութաբաժինները վճարվել են 2017թ. ապրիլի 18-ին:

 

Տեղեկացնում ենք, որ 2016 թ.-ի նոյեմբերի 17-ին «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի անվանական, արժեկտրոնային պարտատոմսերի (GLBLB2, AMGLBLB12ER4) առևտուրը Բորսայի պարտատոմսերի ազատ շուկայում (Cbond) դադարեցվել է` դրանց շրջանառության ժամկետը լրանալու հիմքով:

 

08.09.2016թ. կայացած Ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի որոշմամբ՝ լրացուցիչ  բաժնետոմսերի թողարկման միջոցով, համալրվել է  Ընկերության կանոնադրական կապիտալը  500 000 000 ՀՀ դրամով:ՀՀ Կենտրոնական Բանկը 22.09.2016թ. գրանցել է «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի Կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն որի Ընկերության կանոնադրական կապիտալը սահմանվում է 1 500 000 000 ՀՀ դրամ: