• 24
  Ամիս
  Առավելագույն ժամկետը
 • 20,000,000
  Դրամ
  Վարկի առավելագույն չափը
 • 1000
  Հաճախորդ
  Ստացել է վարկ

 

Սահմանաչափ 500,000-20,000,000 ՀՀ դրամ/համարժեք արտարժույթ
Տարեկան տոկոսադրույք 7-14%
Տրամադրման Ժամկետ  մինչև 24 ամիս (կախված երաշխիքի տեսակից)
Վարկի տրամադրման միանվագ վճար - ՀՀ դրամ/արտարժույթ 1%, առավելագույնը՝ 300,000 ՀՀ դրամ
Ապահովվածություն անշարժ/շարժական գույք/երաշխավորություն
Տրամադրման համար կիրառվող ընդհանուր չափանիշներ  Երաշխիք ստանալու նպատակով Վ/Կ դիմած Հաճախորդը պետք է՝
• Երաշխիքի դիմումը ներկայացնելու ամսաթվին նախորդող 12 ամիսներին ծավալած լինի կայուն գործունեություն և առնվազն ունենա փորձ այն ոլորտում, որտեղ կիրառվելու է (օգտագործվելու է ) երաշխիքը,
• վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանում աշխատած լինի շահույթով
• ունենա դրական վարկային պատմություն
• ունենա տարեկան զուտ կրեդիտային բանկային շրջանառություն, որի 30%-ը պետք է ≥ պահանջվող երաշխիքի գումարից,
• ունենա բավարար ֆինանսական հոսքեր, որոնք կապահովեն Վ/Կ-ին հետագայում երաշխիք նամակով ստանձնած պարտավորությունների կատարումը
 
Տրամադրման համար կատարվող վերլուծություն Համաձայն Բիզնես վարկերի կարգի՝ Հավելված 3 (Գրավի առկայության դեպքում մինչև 5 մլն ՀՀ դրամ երաշխիքները տրամադրվում են նաև առնվազն 3 ամսվա բիզնեսի առկայության և վարկային պատմության բացակայության դեպքում) Համաձայն Բիզնես վարկերի կարգի՝ Հավելված 4
Հաստատման ժամկետ (օր) 3 օր 5 օր
Ինչպե՞ս ստանալ վարկը
 • Դիմում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Գումարի ստացում
ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • 1
  Արագ
 • 2
  Հարմար
 • 3
  Լավագույն առաջարկը