Փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգ


Տրամադրվող վարկերի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`

 

որտեղ,

i  -  տարեկան փաստացի տոկոսադրույքն է
A - տրամադրվող վարկի սկզբնական գումարն է
n- վարկառուի կողմից վարկի մարմանն ուղղված վճարումների (ներառյալ վարկի գումար, տոկոսագումար, այլ վճարումներ) քանակն է
N - վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի թիվն է
Kn- ցույց է տալիս վարկառուի կողմից վարկի ստացման պահին և վարկի գործողության ընթացքում հերթական n-րդ վճար(ներ)ի (վարկի գումար, տոկոսագումար, վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում վարկառուի կողմից կատարված բոլոր այլ վճարումներ) գումարը
Dn- ցույց է տալիս վարկի ստացման (վարկային պայմանագրի կնքման) օրվանից մինչև վարկի գումարի հերթական` n-րդ մարման օրը ներառյալ, ընդ որում վարկի տրամադրման օրը չի ներառվում հաշվարկում:


Տրամադրվող վարկերի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի օրինակ

Օրինակ 1.

- տրամադրվող վարկի գումար - 1.500.000 ՀՀ դրամ
- վարկի մարման ժամկետ - 24 ամիս
- տարեկան անվանական  տոկոսադրույք - 22%
- վարկի մարման ձև - անուիտետ
- վարկի տրամադրման օրը վարկառուի կողմից կատարվող ծառայության վճարներ (միանվագ)`

 • վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար - 10.000 ՀՀ դրամ
 • վարկային հայտի սպասարկման միջնորդավճար - 15.000 ՀՀ դրամ

- վարկի տրամադրման հետ կապված վարկառուի կողմից կատարված այլ միանվագ վճարներ`

 • գույքի գնահատման միանվագ վճար - 15.000 ՀՀ դրամ


Վերը նշված վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի մեծությունը կկազմի 27,94%:

Օրինակ 2.

- տրամադրվող վարկի գումար -3.000.000 ՀՀ դրամ
- վարկի մարման ժամկետ -36 ամիս
- տարեկան անվանական  տոկոսադրույք - 21%
- վարկի մարման ձև-անուիտետ
- վարկի տրամադրման օրը վարկառուի կողմից կատարվող ծառայության վճարներ (միանվագ)`

 • վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար - 10.000 ՀՀ դրամ
 • վարկային հայտի սպասարկման միջնորդավճար - 24.000 ՀՀ դրամ

- վարկի տրամադրման հետ կապված վարկառուի կողմից կատարված այլ միանվագ վճարներ`

 • գույքի գնահատման միանվագ վճար - 15.000 ՀՀ դրամ


Վերը նշված վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի մեծությունը կկազմի 24,64%:

Օրինակ 3.

- տրամադրվող վարկի գումար - 6.000.000 ՀՀ դրամ
- վարկի մարման ժամկետ - 48 ամիս
- տարեկան անվանական տոկոսադրույք - 19%
- վարկի մարման ձև - անուիտետ
- վարկի տրամադրման օրը վարկառուի կողմից կատարվող ծառայության վճարներ (միանվագ)`

 • վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար - 10.000 ՀՀ դրամ
 • վարկային հայտի սպասարկման միջնորդավճար - 42.000 ՀՀ դրամ

- վարկի տրամադրման հետ կապված վարկառուի կողմից կատարված այլ միանվագ վճարներ`

 • գույքի գնահատման միանվագ վճար - 20.000 ՀՀ դրամ


Վերը նշված վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի մեծությունը կկազմի 21,57%:

Օրինակ 4.

- տրամադրվող վարկի գումար - 8.000.000 ՀՀ դրամ
- վարկի մարման ժամկետ - 54 ամիս
- տարեկան անվանական տոկոսադրույք - 18%
- վարկի մարման ձև - անուիտետ
- վարկի տրամադրման օրը վարկառուի կողմից կատարվող ծառայության վճարներ (միանվագ)`

 • վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար -10.000 ՀՀ դրամ
 • վարկային հայտի սպասարկման միջնորդավճար - 56.000 ՀՀ դրամ

- վարկի տրամադրման հետ կապված վարկառուի կողմից   կատարված   այլ   միանվագ  վճարներ`

 • գույքի գնահատման միանվագ վճար - 30.000 ՀՀ դրամ

Օրինակ 5 (հիփոթեքային վարկավորում)

- տրամադրվող վարկի գումար - 21,800,000 ՀՀ դրամ
- վարկի մարման ժամկետ - 240 ամիս
- տարեկան անվանական տոկոսադրույք – 7.5%
- վարկի մարման ձև - անուիտետ
- վարկի տրամադրման օրը վարկառուի կողմից կատարվող ծառայության վճարներ (միանվագ)`

 • վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար -5.000 ՀՀ դրամ
 • ապահովագրություն - 95,920.00 ՀՀ դրամ
 • վարկային հայտի սպասարկման միջնորդավճար - 152.600 ՀՀ դրամ

- վարկի տրամադրման հետ կապված վարկառուի կողմից կատարված   այլ   միանվագ  վճարներ`

 • գույքի գնահատման միանվագ վճար - 15.000 ՀՀ դրամ
 • Գրավի գրանցման վճար – 71,000 ՀՀ դրամ
 • Գրավի պայմանագրի նոտարակիան վավերացում – 20,000,000 ՀՀ դրամ


Վերը նշված վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի մեծությունը կկազմի 20,29%: