Սպառողական վարկեր


Աշխատանքային վարկեր
Վարկի արժույթը ՀՀ դրամ

Տրամադրման կարգը

Կանխիկ կամ անկանխիկ

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը

18-22%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը *

19.31 - 23.31%

Տրամադրման ժամկետը

1-24 ամիս

Վարկի գումարը

առավելագույնը  1 500 000 ՀՀ դրամ

Վարկի ապահովածությունը

գործատուի երաշխավորություն /ով ցուցակված է ՀՀ ՊԵԿ 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկում/

Տոկոսի վճարում**

ամենամսյա կամ անուիտետային եղանակով

Վարկի մարում

ամենամսյա կամ պայմանագրային

Հայտի ուսումնասիրության վճար

5 000 ՀՀ դրամ

Վարկի սպասարկման միջնորդավճար (միանվագ)

վարկի գումարի 2%

Տույժեր, տուգանքներ

Ժամկետանց գումարի տույժ օրական՝ 0.3%, ժամկետանց տոկոսի տույժ օրական՝  0.5%

Վարկի տրամադրման (կամ մերժման) որոշման կայացում

անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

* - Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ էջում:

** - Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա և կիրառվում են վարկի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ (այսինքն յուրաքանչյուր օրվա տոկոսագումարը հաշվարկվում է տվյալ օրվա դրությամբ վարկի մայր գումարի մնացորդի նկատմամբ):Տոկոսագումարների հաշվարկման ներկայացուցչական օրինակին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ էջում:

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ

Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

Վարկի ձևակերպման վայրը՝ կազմակերպության գրասենյակ:

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.abcfinance.am