Սակագներ


Դրամարկղային գործառնություններ

 

Հաճախորդի վարկային հաշվից կանխիկ միջոցների
տրամադրում՝
 
ՀՀ դրամ 0.3%

ԱՄՆ դոլար

0.5%

 այլ ազատ փոխարկելի արտարժույթ

ամենօրյա սակագին

 

Դրամանիշների իսկության փորձազննում՝  
ՀՀ դրամ 0 ՀՀ դրամ

այլ ազատ փոխարկելի արտարժույթ

0.1% նվազագույնը՝ 200 ՀՀ դրամ

 2. 

Վարկային գործառնություններ ամենօրյա սակագին

2.1

Վարկային հայտերիուսումնասիրության միջնորդավճար

իրավաբանական անձանց և այլտնտեսվարող սուբյեկտների համար

գանձումը կատարվում է միանվագ

2.1.1

Բիզնես վարկեր (այդ թվում՝ իրավաբանական անձանց և այլ տնտեսվարող

սուբյեկտների կողմից ավտոմեքենաների ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկեր)

15 000 ՀՀ դրամ

 

«ՄԻԿՐՈ» վարկեր 5 000 ՀՀ դրամ

 

«ԱՌՑԱՆՑ ՄԻԿՐՈ» 5 000 ՀՀ դրամ

 

«ԷՔՍՊՐԵՍ» վարկեր 5 000 ՀՀ դրամ

 

«ԷՔՍՊՐԵՍ+» վարկեր 8 000 ՀՀ դրամ

2.2

Վարկերի սպասարկմանմիջնորդավճար իրավաբանական

անձանց և այլ տնտեսվարողսուբյեկտների համար

գանձումը կատարվում է միանվագ

 

Բիզնես վարկեր (այդ թվում՝ իրավաբանական անձանց և

այլ տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից ավտոմեքենաների

ձեռքբերման, տրամադրվող վարկեր)

 

 

մինչև 20 000 000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ վարկի գումարի 0.5%,
նվազագույնը՝ 50 000 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը՝ 100 000 ՀՀ դրամ

 

20 000 001 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ վարկի գումարի 0.3%,
նվազագույնը՝ 100 000 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը՝ 500 000 ՀՀ դրամ

 

«ՄԻԿՐՈ» վարկերի սպասարկման միջնորդավճար 30 000 ՀՀ դրամ

 

«ԱՌՑԱՆՑ ՄԻԿՐՈ» վարկերի սպասարկման միջնորդավճար 55 000 ՀՀ դրամ

 

«ԷՔՍՊՐԵՍ» վարկերի սպասարկման միջնորդավճար վարկի գումարի 2.5%,
նվազագույնը 30 000 ՀՀ դրամ

 

«ԷՔՍՊՐԵՍ+» վարկերի սպասարկման միջնորդավճար վարկի գումարի 1.5%,
նվազագույնը 30 000 ՀՀ դրամ
 

Վարկային գործառնությունների Գլխավոր պայմանագրի

(հինգ տարի ժամկետով) կնքման վճար`

 

 

մինչև 20 000 000 ՀՀ դրամ 30 000 ՀՀ դրամ

 

20 000 001 ՀՀ դրամ 60 000 ՀՀ դրամ

 

Ինչպես նաև անկանխիկ վարկերիտրամադրման դեպքում գանձվում է փոխանցման միջնորդավճարը*

 

Երաշխիքների տրամադրում(թողարկում) գանձումը կատարվում է համաձայն պայմանագրի

 

Երաշխիքային հայտի ուսումնասիրության վճար 15 000 ՀՀ ԴՐԱՄ

 

Հայտի ապահովման (մրցույթի մասնակցության) երաշխիքներ երաշխիքի գումարի 1.5%,
նվազագույնը՝ 30 000 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը՝ 500 000 ՀՀ դրամ

 

Երաշխիքների սպասարկման միջնորդավճար`

Աշխատանքների կատարման, կանխավճարի ապահովման երաշխիքներ՝

 

 

մինչև 366 օր

երաշխիքի գումարի 2%,
նվազագույնը՝ 50 000 ՀՀ դրամ

 

366-ից մինչև 548 օր

երաշխիքի գումարի 2.5%,
նվազագույնը՝ 70 000 ՀՀ դրամ

 

548 օր և ավելի երաշխիքի գումարի 3%
նվազագույնը՝ 100 000 ՀՀ դրամ

 

Կատարված աշխատանքների որակի (ետավարտական) և այլ երաշխիքներ երաշխիքի գումարի 3%
նվազագույնը՝ 50 000 ՀՀ դրամ

 

Երաշխիքի գործողության ժամկետի երկարաձգում, պայմանների փոփոխություն երաշխիքի գումարի 1.5 %
նվազագույնը՝ 50 000 ՀՀ դրամ

 2.3

Վարկային հայտերիուսումնասիրության

միջնորդավճարֆիզ.անձանց համար

գանձումը կատարվում է միանվագ

 

Հիփոթեքային վարկեր 5 000 ՀՀ ԴՐԱՄ

 

Բնակարանային միկրովարկեր 5 000 ՀՀ ԴՐԱՄ

 

Էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկեր 5 000 ՀՀ ԴՐԱՄ

 

Անշարժ գույքի վերանորոգման վարկեր 5 000 ՀՀ ԴՐԱՄ

 

Ֆիզիկական անձնաց շարժական և անշարժ գույքի

գրավով, երաշխավորությամբ ապահովված վարկեր

10 000 ՀՀ ԴՐԱՄ

 

Կահույք, կենցաղայի և այլ ապրանքների ձեռքբերման,

ուսման և ծառայությունների մատուցման վարկեր

4 000 ՀՀ ԴՐԱՄ

 

Ֆիզիկական անձանց ավտոմեքենաների ձեռքբերման վարկեր 10 000 ՀՀ ԴՐԱՄ

 

Ապրանքների (հեծանիվ) ձեռք բերման վարկեր 2 000 ՀՀ ԴՐԱՄ

 

Գումարային շտապօգնություն վարկեր /համացանցի միջոցով

ընդունված հայտերի վճարը գանձել, հաճախորդի՝

գրասենյակ ներկայանալու դեպքում/

2 000 ՀՀ ԴՐԱՄ

 

Գումարային շտապօգնություն + վարկեր 2 000 ՀՀ ԴՐԱՄ

 

Թոշակային վարկեր 1 000 ՀՀ ԴՐԱՄ

 

Գումարային շտապօգնություն

2 000 ՀՀ ԴՐԱՄ

 2.4

Վարկերի սպասարկման միջնորդավճար

ֆիզիկական անձանց համար

գանձումը կատարվում է միանվագ

 

Անշարժ գույքի ձեռք բերման և վերանորոգման վարկեր վարկի գումարի 0.7% չափով 
նվազագույնը՝ 30 000 ՀՀ դրամ
առավելագույնը՝ 100 000 ՀՀ դրամ

 

Ավտոմեքենաների ձեռքբերման վարկեր
Առաջնային շուկա
 

 

մինչև 5 000 000 ՀՀ դրամ 30 000 ՀՀ ԴՐԱՄ

 

5 000 001 ՀՀ դրամ մինչև 10 000 000 ՀՀ դրամ 45 000 ՀՀ ԴՐԱՄ

 

10 000 001 ՀՀ դրամ և ավելի 60 000 ՀՀ ԴՐԱՄ

 

Ավտոմեքենաների ձեռքբերման վարկեր
երկրորդային շուկա
40 000 ՀՀ ԴՐԱՄ

 

Սպառողական վարկ «Երաշխավորությամբ» վարկի գումարի 0.2% չափով 
նվազագույնը՝ 20 000 ՀՀ դրամ
առավելագույնը՝ 150 000 ՀՀ դրամ

 

«Անշարժ/շարժական գույք + Եկամուտներ» վարկատեսակ,
«Անշարժ/շարժական գույք - Եկամուտներ» վարկատեսակ,

վարկի մայր գումարի մնացորդի 1.9 % ամսական

 

Աշխատանքային վարկեր

վարկի գումարի 2 %

 

Ապրանքներ (կահույքկենցաղայինև այլ)

ձեռք բերելու վարկեր

5 000 ՀՀ դրամ

 

մինչև 150 000 ՀՀ դրամ 2 000 ՀՀ դրամ

 

150 001 - 250 000 ՀՀ դրամ 4 000 ՀՀ դրամ

 

250 001 - 500 000 ՀՀ դրամ 5 000 ՀՀ դրամ

 

500 001 - 800 000 ՀՀ դրամ 7 000 ՀՀ դրամ

 

800 001 ՀՀ դրամ և ավելի 9 000 ՀՀ դրամ

 

Ապրանքների (հեծանիվ) ձեռք բերման վարկեր 2 000 ՀՀ դրամ

 

Ծառայություններից օգտվելու նպատակով

սպառողական վարկեր

 

 

150 000 - 400 000 ՀՀ դրամ 2 000 ՀՀ դրամ

 

400 001 - 600 000 ՀՀ դրամ 3 000 ՀՀ դրամ

 

600 001 - 800 000 ՀՀ դրամ 4 000 ՀՀ դրամ

 

800 001 ՀՀ դրամ և ավելի 5 000 ՀՀ դրամ

 

Ոսկու գրավով վարկեր  

 

Գրավի արժեքի 100%-ի չափով տրամադրման դեպքում  

 

մինչև 150 000 ՀՀ դրամ  2 000 ՀՀ դրամ

 

150 001 - 250 000 ՀՀ դրամ  4 000 ՀՀ դրամ

 

250 001 - 500 000 ՀՀ դրամ  6 000 ՀՀ դրամ

 

500 001 - 800 000 ՀՀ դրամ  8 000 ՀՀ դրամ

 

800 001 - 1 000 000 ՀՀ դրամ  10 000 ՀՀ դրամ

 

1 000 001 ՀՀ դրամ և ավելի  12 000 ՀՀ դրամ

 

Գրավի արժեքի 120%-ի չափով տրամադրման դեպքում  10 000 ՀՀ դրամ

 

Գումարային Շտապօգնություն վարկեր 1. մինչև 150 000 ՀՀ դրամ վարկի սպասարկման վճարը սկզբնական մայր գումարի նկատմամբ ամսական 4%

2. 150 001 մինչև 300 000 ՀՀ դրամ վարկի սպասարկման վճարը սկզբնական մայր գումարի նկատմամբ ամսական 3%

 

Թոշակային վարկեր  սկզբնական մայր գումարի նկատմամբ վարկի գոըմարի նկատմամբ ամսական 2%

2.5

Էներգաարդյունավետ համակարգերի ձեռքբերման վարկերի սպասարկման միջնորդավճար ֆիզիկական անձանց համար ամսական 2 000 ՀՀ դրամ

2.6 

Վարկերի սպասարկման միջնորդավճար Գյուղատնտեսական վարկերի համար  գանձումը կատարվում է միանվագ

 

Միկրո-գյուղատնտեսական վարկեր  վարկի գումարի 2.5%

 

Միկրո-գյուղատնտեսական վարկեր /եթե հաճախորդը կազմակերպության կողմից նախկինում վարկավորվել թ առնվազն 2 անգամ և նրա վարկի ժամկետանց օրերի քանակը 1 վարկավորման փուլի համար չի գերազանցում 25 օրը/  վարկի գումարի 2%

 

Գյուղատնտեսական/գյուղական վարկեր  վարկի գումարի 1.5%

 

«Աշխատատեղերի ստեղծման» ծրագիր  վարկի գումարի 1.5%

 

«Ջրից դեպի Շուկա» ծրագիր  վարկի գումարի 2%

 2.7

Այլ վճարներ  

 

Վարկային գծի տրամադրման վերաբերյալ տեղեկանք ներառյան ԱԱՀ  5 000 ՀՀ դրամ

 

Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկանքի

տրամադրում (ներառյալ ԱԱՀ)

 3 000 ՀՀ դրամ

 

Վարձակալության թույլտվության, գրանցման թույլտվության,

պետ.համարանիշի փոփոխության թույլտվության և այլնի

վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում (ներառյալ ԱԱՀ)

 3 000 ՀՀ դրամ

 

Վարկային քաղվածքի տրամադրում*** (ներառյալ ԱԱՀ)  1 000 ՀՀ դրամ

 

Հարջորդող գրավի թույլտվություն  

 

Անշարժ գույքի դեպքում (ներառյալ ԱԱՀ)  100 000 ՀՀ դրամ

 

Հիմնական, շրջանառու միջոցների և այլ գրավների դեպքում (ներառյալ ԱԱՀ)  50 000 ՀՀ դրամ

 

Վարկի պայմանների վերանայում  

 

«ԷՔՍՊՐԵՍ» և «ԷՔՍՊՐԵՍ+»վարկերի համար  30 000 ՀՀ դրամ

 

«Բիզնես» վարկերի համար (այդ թվում՝ իրավաբանական

անձանց և այլ տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից ավտոմեքենաների

ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկեր)

 50 000 ՀՀ դրամ

 

Ֆիզիկական անձանց (բացառությամբ հիփոթեքային և

գյուղատնտեսական վարկերի) տրամադրված վարկերի համար

 

 

Գրավի առարկայի փոփոխություն  30 000 ՀՀ դրամ

 

Վարկի պայմանների վերանայում վարկի մնացորդի 0.5%-ի չափով, նվազագույնը 10 000 ՀՀ դրամ

*

Փոխանցում կատարող բանկիսակագներով սահմանված գումարիչափով  

** 

Կրկնօրինակի դեպքում  

Վարկային Կազմակերպության կողմից մատուցված ծառայությունների

դիմաց սակագները գանձվում են միայն ՀՀ դրամով:

Ներկայացված սակագներըդրույքները և ծառայությունների ցանկը ժամանակի ընթացքում

կարող են փոփոխվելինչի մասինՀաճախորդները կիրազեկվեն Վարկային կազմակերպությունում

առկա տեղեկատու ծառայությունիցմամլո հրապարակումներիցկամ զանգվածային այլ լրատվամիջոցներից